BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska-Rudzka Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
CSR and Innovativeness of the Organisation
CSR a innowacyjność organizacji
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016, nr 12, s. 115-124, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Innowacje, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacyjność, Normy ISO
Innovations, Corporate Social Responsibility (CSR), Innovative character, ISO International Standards
Note
streszcz., summ..
Abstract
Społeczna odpowiedzialność organizacji (CSR) to efektywna strategia zarządzania, innowacyjny sposób budowania przewagi konkurencyjnej, który poza celami ekonomicznymi uwzględnia również kwestie społeczne i środowiskowe. Koncepcja CSR wdrożona w organizacji po raz pierwszy jest przykładem innowacji procesowej, prowadzi do budowania relacji z interesariuszami, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób, wdrożenie praktyk społecznie odpowiedzialnych - opartych o obszary CSR wyodrębnione w normie ISO 26000 - (ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki w miejscu pracy, środowisko, uczciwe praktyki handlowe, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) prowadzi do tworzenia innowacji procesowych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i kreowania tym samym innowacyjności organizacji. W opracowaniu zastosowano metodę "desk research" literatury przedmiotu.(abstrakt autora)

Corporate Social Responsibility (CSR) is an effective management strategy and an innovative way to build a competitive advantage of the company. It is not only focused on generating profit, but also on creating favourable conditions for social and economic development. Implementing CSR strategy in the organization for the first time is an example of the process innovation. It leads to building relationships with stakeholders, on the principles of sustainable development. The purpose of this article is to show the way in which the implementation of CSR initiatives, based on the areas of CSR proposed in ISO 26000 (corporate governance, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, community involvement, and local development), creates different types of innovation (process, organizational, product, and marketing), and improve the organisation innovativeness. The study used the method of 'desk research' literature.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asongu J.J., Innovation as an Argument for Corporate Social Responsibility, "Journal of Business and Public Policy" 2007, vol. 1, no. 3.
 2. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 3. Drucker P., The Practice of Management, Heinemann, London 1955.
 4. Francik A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, in: J. Targalski, A. Francik, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 5. Friedman M., Capitalism and Freeddom, Univesity of Chicaco Press, Chicago 1962.
 6. Green Paper Promoting European Framework for Corporate social Responsibility, Commission of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001 r., http://ec.europa.eu/ employment_ social/soc-dial/csr/green paper_pl.pdf.
 7. Jastrzębska E., Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, in: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 8. Karaś A., Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 20, no. 1/2012.
 9. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa 2006.
 10. Kotler P., Lee N., Corporate Social Responsibility: Doing the most good for your company and your cause, John Woley & Sons, Ina., New York 2005
 11. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 12. Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 13. Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 14. Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition, OECD/ European Communities, Paris 2005.
 15. Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki", Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2015.
 16. RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość. Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, ed. A. Nikodemska-Wołowik, Warszawa 2011
 17. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2004.
 18. Rybak M., Etyka Menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 19. Smith N.C., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 20. Szelągowska-Rudzka K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w stosunku do pracowników przemysłu elektromaszynowego w Polsce i w Bułgarii - komunikat z badania, "Zarządzanie i Edukacja" 2013, no. 91.
 21. Szelągowska-Rudzka K., Udział pracowników w podejmowaniu decyzji jako przykład działań społecznie odpowiedzialnych - komunikat z badania, "Zarządzanie i Edukacja" 2014, no. 95.
 22. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 23. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, eds. R. Walkowiak, K. Krukowski, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn 2009
 24. Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2016.12-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu