BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing The Importance of Services. Case Studies
Transformacja zakładów przemysłu portowego w kierunku wzrostu znaczenia działalności usługowej. Studium przypadków
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 99-110, bibliogr. 21 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Usługi, Przemysł, Porty morskie
Services, Industry, Seaports
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tradycyjna grupę zakładów przemysłu portowego, funkcjonujących w portach morskich, w tym w największych portach morskich Polski, stanowią zakłady importujące drogą morską tanie surowce do produkcji. Mając bezpośredni dostęp do transportu morskiego, wykorzystują one tzw. efekt skali. Zakłady te w okresie po rozpoczęciu w Polsce transformacji systemowej przechodziły przeobrażenia organizacyjno-własnościowe i funkcjonalne. Jednym z najważniejszych kierunków tych przekształceń był wzrost znaczenia działalności usługowej w funkcjonowaniu tych zakładów. O ile w przypadku zakładów nawozowych z Polic, Gdańska i Szczecina można zaobserwować rozwój działalności usługowej, realizowanej zarówno na własne potrzeby, jak i na rzecz podmiotów zewnętrznych, przy jednak nadal dominującej działalności przemysłowej, w przypadku pozostałych analizowanych w artykule zakładów przemysłowych ulokowanych w polskich portach morskich, doszło do zmiany profilu realizowanej działalności gospodarczej z przemysłowego na typowo usługowy. Stopniowo rezygnowały one z prowadzenia działalności produkcyjnej, a w miejsce przeładunków realizowanych jedynie na własne potrzeby rozwinięto działalność usługową na rzecz klientów zewnętrznych i nowych ładunków. Proces ten objął Baltchem, Siarkopol Gdańsk oraz dawną Hutę Szczecin. Należy przewidywać, iż w przyszłości w polskim sektorze przemysłu portowego będą się umacniały tendencje do wzrostu znaczenia: - działalności usługowej jako działalności komplementarnej w stosunku działalności przemysłowej, - działalności usługowej realizowanej na rzecz podmiotów zewnętrznych, - zjawiska lokowania inwestorów zewnętrznych (głównie z sektora usług) na niewykorzystywanych na własne potrzeby terenach portowych, - zastępowania działalności przemysłowej działalnością usługową.(abstrakt autora)

A traditional group of port industry plants which operate in seaports, including the biggest Polish seaports, is made up of the plants importing cheap raw materials by sea. With a direct access to sea transport they use the so-called "scale effect". Since the commencement of the system transformation in Poland these plants have been undergoing organizational, proprietary and functional alterations. One of the most important directions of these changes has been an increase in the importance of services in the functioning of the plants. What is manifest in the case of the fertilizer companies from Police, Gdańsk and Szczecin is that they have been developing their services in order to meet both their individual and external entities' needs, although their industrial operations are still predominant. However, the remaining plants situated in the Polish seaports and analyzed in this article have changed their business activity from industrial operations to services. They have gradually abandoned production and replaced the handling which was carried out solely to meet their individual needs with the development of services provided to external customers and new merchandise. This process has been taking place in relation to the Baltchem, the Siarkopol Gdańsk and the formerly operational Huta Szczecin. It is reasonable to predict that in the future the Polish port industry sector will exhibit growing tendencies towards the increasing importance of: - services complimentary to industrial operations, - services provided to external entities, - situation in which external investors, primarily in the services sector, will operate on the port land which is not used by the ports in order to meet their individual needs, - replacing industrial operations with services.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alfa Terminal Szczecin, 2015, www.alfaterminal.pl.
 2. Baltchem, 2015, http://baltchem.com.pl.
 3. Baltchem, 2013, internal resources. Fosfory, 2015, www.fosfory.pl .
 4. Grupa Azoty Z.Ch. Police, 2015,
 5. http://zchpolice.grupaazoty.com/pl.
 6. Jarmarczysk P., A. Rzempała., Użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej warunkiem rozwoju gospodarczego, 2nd International Maritime Congress in Szczecin, June 12-14, 2014.
 7. Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 8. Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1996.
 9. Kołowski A., J. Wysocki., Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej, Demografia przedsiębiorstw, 2012, www.praktycznateoria.pl/zmiany-w-strukturze/.
 10. Kotowska I., M. Mańkowska, M. Pluciński., Uwarunkowania i kierunki aktywizacji obszaru portowego zlokalizowanego na północ od terminalu morskiego portu Police, Szczecin 2009 (unpublished).
 11. Kotowska I., M. Pluciński., Port morski Police a sieci logistyczne - analiza i ocena kierunków rozwoju portu, "Logistyka" 2007, No. 1.
 12. Krono-Chem, 2013, internal resources.
 13. Luks K., Port Elbląg w polityce morskiej państwa, Wyd. EUH-E, Elbląg 2009.
 14. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008.
 15. Mańkowska M., Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police, Zeszyty Naukowe US No. 589, Ekonomiczne Problemy Usług No. 49, Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, ed. A.S. Grzelakowski, P. Niedzielski, M. Pluciński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 16. Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDe- Wu, Warsaw 2013.
 17. Siarkopol Gdańsk, 2015, www.siarkopol.gda.pl .
 18. Siarkopol Gdańsk and Siark-Port, 2013, internal resources.
 19. Zarzecki, D. (ed.)., Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2006-2020, Police 2006.
 20. Zakłady Nawozowe Fosfan, 2013, internal resources.
 21. Zakłady Nawozowe Fosfory, 2013, internal resources.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu