BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solodovnikov Sergey (Belarus National Technical University), Mazurenko Olga (Belarus National Technical University)
Title
The Employment Prospects and the Development of the Scientific Community in the Context of the Modernization of the Belarusian Economy
Perspektywy zatrudnienia w rozwoju środowiska naukowego w kontekście modernizacji białoruskiej gospodarki
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 161-175, bibliogr. 18 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Zatrudnienie, Modernizacja, Środowisko pracy, Nauka
Employment, Modernization, Working environment, Science
Note
streszcz., summ..
Abstract
Główne zasady tworzenia stowarzyszeń społecznych i naukowych w procesie modernizacji gospodarki Białorusi zostały określone na podstawie koncepcji postindustrialnej. Są one następujące: zasada równoległości modernizacji technicznej i technologicznej gospodarki oraz tworzenia postindustrialnych stosunków pracy; zasada oszczędności pracy w oparciu o przemysł wysokich technologii; zasada strategicznej orientacji na światowe tendencje technologiczne; zasada długofalowego kształcenia ustawicznego specjalistów; zasada promocji przez państwo osiągnięć naukowych w obszarze produkcji; zasada rosnącego wpływu priorytetów moralnych i ekologicznych. Konieczność tworzenia efektywnej gospodarki informacyjnej stanowi podstawę dla formowania stowarzyszeń społeczno-naukowych.(abstrakt autora)

The main principles of the creation of the social and scientific association while modernizing economy of the Republic of Belarus have been determined on the basis of the post-industrialization concept. They are the following: the principle of parallelism of the technical and technological modernization of economy and formation of postindustrial labor relations; the principle of labor-saving on the basis of the high technological industry; the principle of strategic orientation on the global technological tendencies; the principle of long life education of specialists; the principle of state promotion of scientific achievements into production; the principle of the growing influence of moral and ecological priorities. The necessity of forming effective information economy for creating social and scientific association has been demonstrated.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York, Basic Books, 1973.
 2. Brzezinski Z., Between Two Ages, New York, 1970.
 3. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society, London and Oxford, Blackwell Publisher, 1996.
 4. Castells M., The Rise of the Network Society: 2nd ed., Wiley-Blackwell, 2010.
 5. Changing Classes: Stratification and Mobility in Post-Industrial Societies, Esping-Andersen G. SAGE Publications, 1993.
 6. Gershuny J., After Industrial Society? The Emerging Self-Service Economy, Macmillan, 1978
 7. Inozemtsev V., Beyond Economic Society, Moscow, Academia-Science, 1998.
 8. Ivanter V., Labor-Saving as a Priority, "The Economist" 2011, No. 1.
 9. Izmailova M., Socio-Economic Consequences of the Post-Industrial Stage of Development of the Society, Bulletin of the Russian State Trade and Economic University, 2008, No. 6 (27).
 10. Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, 1962.
 11. Myasnikovich M., About the Conceptual Directions Providing the Innovative Growth of the Republic of Belarus in the Medium Term, Economic Bulletin of the INAH of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, 2010, No.12.
 12. Roszak T., Where the Wasteland Ends: Politics and Transcendence in Postindustrial Society, 1972.
 13. Solodovnikov S., Socio-Class Structure of Belarus, Russia and Ukraine, Grodno, 2011.
 14. Solodovnikov S., Socio-Economic Determination Systems, Minsk, 2002.
 15. Solodovnikov S., The Transformation of the Socio-Class Structure of the Belarusian Community: Methodology, Theory, Practice, Minsk, Law and Economics, 2003.
 16. The Knowledge Society, Holland, 1984
 17. Toffler A., Toffler H., Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave, Turner Publishing, Atlanta, 1993.
 18. Veredyuk O., The Determinants of Employment in the Concept of Post-Industrial Society, Bulletin of St. Petersburg State University, 2010, Ser. 5, Vol. 4
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu