BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kott Iga (Politechnika Częstochowska)
Title
Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych
Spatial-Transportation Conditions of Logistic Centres Location
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 8, s. 70-78, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Centra logistyczne, Korytarz transportowy, Transport
Logistic centres, Transport coridor, Transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano przestrzenno-transportowe czynniki mające wpływ na lokalizację centrów logistycznych. Odpowiednie usytuowanie centrów logi-stycznych jest bardzo ważnym elementem uwzględnianym podczas budowy tychże obiektów. Dzięki odpowiedniej lokalizacji, możliwa jest poprawna realizacja podstawowego celu działalności tego typu przedsiębiorstw. Ponadto w znaczącym stopniu centra logistyczne promują rozwój transportu intermodalnego. W dobie tak silnego popytu na usługi logistyczne, istotną potrzebą w dążeniu do rozwoju tych usług jest budowanie obiektów, jakimi są centra logistyczne. (abstrakt oryginalny)

Spatial -transportation factors that influence the location of logistic centers have been presented in the article. An appropriate location of logistic centers is a very important element taken into consideration while they are built. Thanks to an appropriate location, a correct realization of a goal of such companies' activity is possible. Moreover, logistic centers promote the development of intermodal transport to a significant degree. The objects, which are said to be logistic centers at the same time, fulfill the demand on logistic service, thus building them is a crucial necessity in aiming at the development of logistic service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
  2. Fechner I., Centra Logistyczne Cel. Realizacja. Przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
  3. Kott I., Oddziaływanie transportu na działalność gospodarczą i środowisko naturalne w Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw w teorii i praktyce, red. B. Skowron-Grabowskiej, Wyd. WZPCz, Częstochowa 2010.
  4. Lipińska-Słota A., Polskie Centra Logistyczne jako Element Europejskiej Infrastruktury Transportowej, [w:] Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka. Pod red. Michałowskiej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
  5. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Wyd. PWE, Warszawa 2010.
  6. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
  7. www.ipo.pl
  8. www.it.pw.edu.pl
  9. www.mrr.gov.pl
  10. www.zarzadcy.com.pl
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu