BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryś Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Idea regionu uczącego się : od teorii do praktycznych uwarunkowań
The Idea of Learning Region : From Theory to Practical Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 8, s. 79-91, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Region, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Konkurencyjność regionów
Region, Regional development, Regional innovation, Regions competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poprawa konkurencyjności i innowacyjności w wielu unijnych regionach, także polskich, wymaga ukierunkowanych działań opartych na dwóch filarach. Z jednej strony teoretycy, rozwijając koncepcje mezoekonomiczne, mogą wytyczyć racjonalne sposoby nowoczesnego rozwoju regionu. Z drugiej strony, podmioty działające w regionie muszą podejmować wysiłki, aby poprzez kreatywność, otwartość i zdolności dostosowawcze zmierzać w kierunku regionu nowoczesnego, uczącego się i inteligentnego. Będzie to optymalna odpowiedź na współczesne wyzwania. (abstrakt oryginalny)

Improvement of competitiveness and innovation in many European Union regions, also Polish, requires targeted actions based on two pillars. On the one hand, the theorists developing mesoeconomic concepts can plan a rational ways to the modern development of the region. On the other hand, entities operating in the region must take efforts to move towards modern, learning and intelligent, through creativity, openness and adaptability. It will be the optimal response to contemporary challenges. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Sławińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.
 2. Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 3. Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa 1972.
 4. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 5. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce; czynniki i bariery, red. nauk. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 7. Korenik S., Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Wybrane kwestie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 8. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 9. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 2004.
 10. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 1999.
 11. Leśniak J., Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1985.
 12. Meyer B., Gospodarka przestrzenna. Mechanizmy rozwoju, teorie i systemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1999.
 13. Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, red. nauk. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 14. Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska - Czechy - Niemcy, red. nauk. S. Golinowska, Raport IPiSS, zeszyt nr 16, Warszawa 1998.
 16. Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, red. nauk. J. Kleer, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 17. Skibińska W., Analiza sfery badawczo-rozwojowej w Polsce na tle Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 6, Częstochowa 2012.
 18. Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. nauk. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu