BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kielesińska Agata (Politechnika Częstochowska)
Title
Aspekty i uwarunkowania prawne gospodarki przestrzennej
Legal Aspects and Conditions of Land Management
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 8, s. 92-105, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Planowanie przestrzenne, Regulacje prawne
Spatial economy, Spatial development, Environmental protection, Spatial planning, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia aspekty prawne gospodarki przestrzennej oraz ich rolę w racjonalnym kształtowaniu przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Omówiono kierunki rozwoju unijnej gospodarki przestrzennej oraz główne krajowe uwarunkowania prawne w odniesieniu do ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz odpowiednie procesy decyzyjne w gospodarce przestrzennej. (abstrakt oryginalny)

The article presents legal aspects of land management and their role in sustainable development by stimulating economic processes. It presents development of EU land management and major legal aspects of environmental protection, spatial planning, and decision making in land management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borsa M., Gospodarka i polityka przestrzenna, skrypt Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 3. Gorzelak G., Tucholska A.: Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. 2007.
 4. Janiszewska A., Gospodarka przestrzenna - definicje i powiązania z innymi naukami, [w:] red. Klima E., Social Factors In Spatial Economy and Spatial Planning, Wyd. Departament of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, Space-Society- Economy, no 9, 2009.
 5. Jędraszko A., Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce, marzec 2011, www.tup.pl, s. 5.
 6. Kamińska T, Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Wybrane problemy z mikroekonomii, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002.
 7. Kościelniak H., Brendzel-Skowera K., System EMAS a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2010 nr 7-8.
 8. Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw-Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk- -Poznań, 2003.
 9. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 10. Macek J., Konflikty ekologiczne, [w:] Polityka ochrony środowiska w społeczności lokalnej, red. H. Lisicka, Wyd. Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska, Poznań 1994.
 11. Mazur-Wierzbicka E., Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce. [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji część 1, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 8, Rzeszów 2006.
 12. Pachura P., Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych, na przykładzie województwa śląskiego oraz regionów Czech i Słowacji, Częstochowa 2009.
 13. Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2007.
 14. Parysek J., Struktury i procesy przestrzenne w planowaniu przestrzennym. [w:] Kształcenie urbanistów w Polsce, red. E. Cichy - Pazder, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 15. Rochmańska A., Prawne uwarunkowania planowania przestrzennego wynikające z przepisów szczegółowych, [w:] Social Factors In Spatial Economy and Spatial Planning, red. E. Klima, Wyd. Departament of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, Space-Society- Economy, no 9, 2009.
 16. Wilko K., Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, Infor.pl, 2008.
 17. Instytut Rozwoju Miast, Model zintegrowanego Planowania Rozwoju Miast, Kraków 2011, s. 5.
 18. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, (MP z dnia 17 kwietnia 2012 r., poz. 252, Uchwała nr 239 R.M. z dnia 13.12. 2011 r.).
 19. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, uchwalona 2 kwietnia 1997 r.
 20. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - ekspertyza "Zewnętrzne uwarunkowania Strategii Rozwoju Kraju 2011 - 2020" , Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2010.
 21. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) stanowiąca Zał. do Uchwały R.M. Nr 239, (MP 2012, poz. 252).
 22. Prawo ochrony środowiska DzU 2010.152.1019 z późn. zm.
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów uwarunkowań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko DzU Nr 257, poz. 2573.
 24. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych DzU 11/2001 poz. 84.
 25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach DzU 62/2001 poz.628 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju DzU 97/2001 poz. 1051.
 27. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym DzU Nr 80, poz. 717.
 28. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym DzU 93/2004 poz. 898.
 29. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie DzU Nr 75, poz. 493.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu