BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swianiewicz Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Title
Reformy terytorialne - europejskie doświadczenia ostatniej dekady
Territorial Reforms - European Experience of the Last Decade
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 7-22, rys.
Keyword
Reformy gospodarcze, Gospodarka terytorialna, Samorząd terytorialny
Economic reforms, Territorial economy, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ostatnia dekada przyniosła znaczne ożywienie dyskusji na temat reform podziału terytorialnego w licznych krajach europejskich. Dyskusje te znajdują także coraz wyraźniejsze odbicie w debatach prowadzonych w Polsce. W artykule autor omawia reformy przeprowadzone w ostatniej dekadzie w Gruzji, Danii, na Łotwie, w Holandii, Finlandii, Grecji, Irlandii i Albanii, głownie odnosząc się do reform szczebla gminnego. Na podstawie omawianych doświadczeń przeprowadza dyskusję warunków udanej reformy terytorialnej, w tym w szczególności warunków, jakie muszą być spełnione, aby reforma mogła być przeprowadzona we współpracy z samorządami, a nie wyłącznie za pomocą przymusu narzucającego zmianę społecznościom lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The last decade has brought a significant revival of discussions on territorial reforms in many European countries. These discussions are also becoming increasingly clearly reflected in the debates held in Poland. In the article, the author discusses the reforms conducted in the last decade in Georgia, Denmark, Latvia, the Netherlands, Finland, Greece, Ireland and Albania, mainly referring to the municipal level reforms. Based on the experiences in question, he discusses the conditions of successful territorial reforms, especially including the conditions which must be satisfied in order for the reforms to be conducted in cooperation with the self-governments, not only with the use of coercion to impose changes in local communities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. Swianiewicz, Reformy konsolidacji terytorialnej - teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Terytorialny" 2009/4, s. 5-22.
 2. J. Hausner (red.), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Diagnoza kondycji samorządów, Warszawa 2012.
 4. W. Kieżun, Struktury i kierunki zarządzania państwem, w: W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo, Warszawa 2004.
 5. R. Brol, Kryteria delimitacji powiatów, w: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wrocław 2004.
 6. H. Baldersheim, L. Rose (red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, Londyn 2010.
 7. R. Paddison, Redrawing Local Boundaries: Deriving the Principles for Politically Just Procedures, w: J. Meligrana (red.), Redrawing Local Boundaries: An International Study of Politics, Procedures and Decisions, Vancouver 2004, s. 34.
 8. M. Kulesza, Methods and Techniques of Managing Decentralisation Reforms in CEE Countries: The Polish Experience, w: G. Peteri (red.), Mastering Decentralisation and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, Budapeszt 2002.
 9. P. Swianiewicz, A. Mielczarek, Georgian Local Governemnt Reform: State Leviathan Redraws Borders?, "Local Government Studies" 2012/2, s. 291-311.
 10. K. Vrangsbæk, Danish territorial consolidation reform, w: P. Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapeszt 2010.
 11. I. Vilka, Latvia: Experiments and Reforms in Decentralization, w: J. Loughlin, F. Hendriks, A. Lidström (red.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford 2010.
 12. E. Vanags, Development of Local Government Reforms in Latvia, "Viešoji Politika ir Administravimas" 2005/13, s. 15-24.
 13. A. Moisio, Local Public Sector in Transition: A Nordic Perspective, Helsinki 2010.
 14. S. Sjöblom, Finland: the limits of the unitary decentralized model, w: J. Loughlin, F. Hendriks, A. Lidström (red.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford 2010.
 15. S. Sandberg, Finnish Power Shift: The Defeat of the Periphery?, w: H. Baldersheim, L. Rose (red.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapeszt 2010.
 16. P. Kettunen, Recent Municipal Territorial Reforms in Finland, Jyväskylä 2014.
 17. P. Breathnach, Three Key Issues Relating to Local Government Reform in Ireland, Dublin 2013.
 18. M. Kolodziejski, Economic, Social and Territorial Situation of Ireland, Document for the European Parliament's Committee on Regional Development 2014.
 19. P. Swianiewicz, Does size matter? Assessment of the impact of territorial reform on the performance of municipalities and communes in Albania, raport przygotowany dla rządu Albanii i Rady Europy, 2014, niepubl.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu