BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciupek Bogdan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kaczmarzyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kania Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych
Income Taxes as a Risk Factor in International Capital Groups
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 449-458, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Podwójne opodatkowanie, Grupa kapitałowa, Ceny transferowe
Income tax, Double taxation, Capital group, Transfer pricing
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jednym ze skutków funkcjonowania międzynarodowych grup kapitałowych jest opodatkowanie dochodów bezpośrednich z prowadzonej przez poszczególne podmioty działalności w różnych jurysdykcjach podatkowych. W tym kontekście podatek dochodowy staje się jednym z czynników ryzyka ich działalności. W artykule w szczególności wskazano na aspekt ryzyka podatkowego, który wiąże się z możliwością podwójnego opodatkowania dochodów w związku z nieograniczonym i ograniczonym obowiązkiem podatkowym podmiotów tworzących grupę kapitałową oraz stosowaniem przez nie cen transferowych. (abstrakt oryginalny)

Income tax is one of international capital group risk factors due to different technical solutions in use. The authors point out this aspect of international capital group tax risk which arises from double taxation of domestic and foreign incomes in different tax jurisdictions, including risk arising from transfer prices between related companies. The aim of the paper is to point out significant features of tax risk linked with double taxation of income as well as to present model solutions to this problem. The deliberations were enclosed to solutions in terms of international capital group incomes from primary operational activity. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chapman R.J., Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, West Sussex 2006.
 2. Ciupek B., Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 3. Ciupek B., Famulska T. (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 4. Dymek M., Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym od osób prawnych, ODiDK, Gdańsk 2006.
 5. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M., Możliwości optymalizacji podatkowej przez przedsiębiorstwa, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, SGH, Warszawa 2007.
 6. Kaczmarek B., Glinowska B., Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
 7. Lam J., Enterprise Risk Management. From Incentives to Controls, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 8. Nykiel W. (red.), Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 10. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 11. Ustawa z 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r. (Dz. U., nr 144, poz. 1039).
 12. Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Karmańska A., Zarządzanie grupą kapitałową: analiza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych, Orgmasz, Warszawa 1999.
 13. Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.449
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu