BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Importance of Sustainable Infrastructure In Concept of Sustainable Development of Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 45-55, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Rozwój zrównoważony, Infrastruktura, Obszary wiejskie
Sustainable development, Infrastructure, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na infrastrukturę jako na jeden z istotnych, a zarazem niezbędnych i najbardziej efektywnych czynników determinujących zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Specyficzna i ważna rola infrastruktury w procesach rozwojowych wynika przede wszystkim z pełnionych przez nią funkcji oraz jej służebnego w stosunku do reszty życia społecznego i gospodarczego charakteru. Szczególne znaczenie w procesach rozwoju obszarów wiejskich przypisuje się korzystnym efektom wynikającym z rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska, która wraz z umacnianiem się koncepcji zrównoważonego rozwoju została wydzielona z infrastruktury gospodarczej jako nowy segment współczesnej infrastruktury.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify infrastructure as one of the important and most effective determinants of sustainable development of rural areas. The specific and important role of infrastructure in development is results from its functions and its servant character in relation to the rest of the social and economic nature. Particular importance in the process of rural development is attributed to beneficial effects. They result from the expansion and modernization of environmental protection infrastructure which, together with the strengthening of sustainable development concept was separated from the economic infrastructure as a new segment of modern infrastructure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aschauer D.A., Is Public Expenditure Productive?, "Journal of Monetary Economics" 1989, No. 23.
 2. Baranowski A., Koncepcja partnerstwa "miasto-wieś", w: Obszary wiejskie - problemy, projekty, wizje, red. E. Raszeja, Poznań 2002.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2003.
 4. Biehl D., The Contrybution of Infrastructure to Regional Development, European Communities, Luxemburg 1986.
 5. Borys T., Ekorozwój jako zbiór cech, w: Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 6. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 7. Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, "Ekonomista" 1985, nr 4-5.
 8. Kośmicki E., Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010.
 9. Krukowski K., Rozwój zrównoważony w strategiach gmin wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, z. 6, Zamość 2000.
 10. Kubiak A.F., Pojęcie infrastruktury we współczesnej infrastrukturze ekonomicznej, Zeszyty Naukowe SPiS, Warszawa 1971.
 11. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 12. Ratajczak M., Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu, Poznań 2002.
 13. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5.
 14. Rosenstein-Rodan P.N., Uwagi o teorii "wielkiego pchnięcia", "Ekonomista" 1959, nr 2.
 15. Studia nad infrastrukturą wsi polskiej, t. 1, Problemy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce, red. J.L. Siemiński, IRWiR PAN, Warszawa 1996.
 16. Wilczyńska K., Infrastruktura gospodarcza wsi i rolnictwa. Ekonomiczne studium problemu, Roczniki Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1983.
 17. Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, red. A. Chmielak, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu