BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska-Rajda Beata (Ministerstwo Finansów)
Title
Wybrane problemy poboru VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
VAT Collection in the Judgements of the Court of Justice of the Eu ropean Union - Selected Issues
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 589-599, bibliogr. 74 poz.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Regulacje prawne
Value Added Tax (VAT), Judgments of the European Court of Justice, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł dotyczy problemów poboru VAT będących przedmiotem licznych orzeczeń TSUE. Jest to efektem przede wszystkim ścisłego powiązania budżetu ogólnego Unii Europejskiej z wysokością poboru należności z tytułu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Celem opracowania jest identyfikacja przepisów unijnych oraz wytycznych wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich (TSUE) dotyczących obowiązku i środków zabezpieczających właściwy pobór VAT. (abstrakt oryginalny)

The article deals with some problems related to VAT collection raised in numerous judgements of the Court of Justice of the European Union. This is mainly due to the close connection of the EU general budget with the amount of VAT collected in individual member states. The aim of the study is to identify EU provisions as well as guidelines developed by the judgements of the Court of Justice of the European Union regarding the requirement and measures that secure proper VAT collection. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg I., Grimwade N., Paying for Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield 1998.
 2. Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23 czerwca 2007 r., s. 17).
 3. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1).
 4. Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 5. Famulska T., VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 6. Meermagen B., Beitrags- und Eigenmittelsystem, Published by Beck, München 2002.
 7. Neal L., The Economics of Europe and the European Union, Cambridge University Press, New York 2007.
 8. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-132/06 Komisja przeciwko Włochom (EU:C:2007:632).
 9. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-539/09 Komisja przeciwko Niemcom (EU:C:2011:345).
 10. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-500/10 Belvedere (EU:C:2011:754).
 11. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-25/07 Sosnowska (EU:C:2008:120).
 12. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 13. Rogowska-Rajda B., Podatek VAT a swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse - problemy - decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 14. Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12 października 2010 r., s. 1).
 15. Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 155 z 7 czerwca 1989 r., s. 9).
 16. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r., s. 1).
 17. Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004-2013, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse - problemy - decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 18. Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13 i C164/13 Italmoda i in. (EU:C:2014:2455).
 19. Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-286/94, C-340/95, C-401/95 i C-47/96 Molenheide i in. (EU:C:1997:623).
 20. Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-354/03, C-355/03 i C-484/03 Optigen i in. (EU:C:2006:16).
 21. Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-439/04 i C-440/04 Kittel i in. (EU:C:2006:446).
 22. Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-487/01 i C-7/02 Gemeente Leusden i in. (EU:C:2004:263).
 23. Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-95/07 i C-96/07 Ecotrade i in. (EU:C:2008:267).
 24. Wyrok TSUE w sprawie 325/85 Komisja przeciwko Irlandii (EU:C:1987:546).
 25. Wyrok TSUE w sprawie 68/88 Komisja przeciwko Grecji (EU:C:1989:339).
 26. Wyrok TSUE w sprawie C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 (EU:C:2011:298).
 27. Wyrok TSUE w sprawie C-132/06 Komisja przeciwko Włochom (EU:C:2008:412).
 28. Wyrok TSUE w sprawie C-144/14 Cabinet Medical (EU:C:2015:452).
 29. Wyrok TSUE w sprawie C-146/05 Collée (EU:C:2007:549).
 30. Wyrok TSUE w sprawie C-153/11 Klub (EU:C:2012:163).
 31. Wyrok TSUE w sprawie C-162/07 Ampliscientifica i Amplifin (EU:C:2008:301).
 32. Wyrok TSUE w sprawie C-18/13 Maks Pen (EU:C:2014:69).
 33. Wyrok TSUE w sprawie C-181/04 Elmeka (EU:C:2006:563).
 34. Wyrok TSUE w sprawie C-183/14 Salomie (EU:C:2015:454).
 35. Wyrok TSUE w sprawie C-188/09 Profactor Kulesza (EU:C:2010:454).
 36. Wyrok TSUE w sprawie C-213/99 de Andrade (EU:C:2000:678).
 37. Wyrok TSUE w sprawie C-240/99 Försäkringsaktiebolaget Skandia (EU:C:2001:140).
 38. Wyrok TSUE w sprawie C-25/03 HE (EU:C:2005:241).
 39. Wyrok TSUE w sprawie C-25/07 Sosnowska (EU:C:2008:395).
 40. Wyrok TSUE w sprawie C-259/12 Rodopi-M 91 (EU:C:2013:414).
 41. Wyrok TSUE w sprawie C-262/99 Louloudakis (EU:C:2001:407).
 42. Wyrok TSUE w sprawie C-263/11 Rēdlihs (EU:C:2012:497).
 43. Wyrok TSUE w sprawie C-271/06 Netto Supermarkt (EU:C:2008:105).
 44. Wyrok TSUE w sprawie C-276/97 Komisja przeciwko Francji (EU:C:2000:424).
 45. Wyrok TSUE w sprawie C-280/10 Polski Trawertyn (EU:C:2012:107).
 46. Wyrok TSUE w sprawie C-284/11 EMS-Bulgaria Transport (EU:C:2012:458).
 47. Wyrok TSUE w sprawie C-285/09 R. (EU:C:2010:742).
 48. Wyrok TSUE w sprawie C-285/11 Bonik (EU:C:2012:774).
 49. Wyrok TSUE w sprawie C-32/03 Fini (EU:C:2005:128).
 50. Wyrok TSUE w sprawie C-326/99 "Goed Wonen" (EU:C:2001:506).
 51. Wyrok TSUE w sprawie C-330/95 Goldsmiths (EU:C:1997:339).
 52. Wyrok TSUE w sprawie C-358/97 Komisja przeciwko Irlandii (EU:C:2000:425).
 53. Wyrok TSUE w sprawie C-359/97 Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (EU:C:2000:426).
 54. Wyrok TSUE w sprawie C-367/09 SGS Belgium i in. (EU:C:2010:648).
 55. Wyrok TSUE w sprawie C-368/09 Pannon Gép Centrum (EU:C:2010:441).
 56. Wyrok TSUE w sprawie C-376/02 "Goed Wonen" (EU:C:2005:251).
 57. Wyrok TSUE w sprawie C-382/02 Cimber Air (EU:C:2004:534).
 58. Wyrok TSUE w sprawie C-384/04 Federation of Technological Industries i in. (EU:C:2006:309).
 59. Wyrok TSUE w sprawie C-385/09 Nidera (EU:C:2010:627).
 60. Wyrok TSUE w sprawie C-414/97 Komisja przeciwko Hiszpanii (EU:C:1999:417).
 61. Wyrok TSUE w sprawie C-438/09 Dankowski (EU:C:2010:818).
 62. Wyrok TSUE w sprawie C-489/09 Vandoorne (EU:C:2011:33).
 63. Wyrok TSUE w sprawie C-500/10 Belvedere (EU:C:2012:186).
 64. Wyrok TSUE w sprawie C-502/07 K-1 (EU:C:2009:11).
 65. Wyrok TSUE w sprawie C-504/10 Tanoarch (EU:C:2011:707).
 66. Wyrok TSUE w sprawie C-539/09 Komisja przeciwko Niemcom (EU:C:2011:733).
 67. Wyrok TSUE w sprawie C-566/07 Stadeco BV (EU:C:2009:380).
 68. Wyrok TSUE w sprawie C-585/13 Europäisch-Iranische Handelsbank (EU:C:2015:145).
 69. Wyrok TSUE w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska (EU:C:2012:40).
 70. Wyrok TSUE w sprawie C-617/10 Åklagaren (EU:C:2013:105).
 71. Wyrok TSUE w sprawie C-78/12 "Ewita-K" (EU:C:2013:486).
 72. Wyrok TSUE w sprawie C-91/02 Hannl-Hofstetter Internationale Spedition (EU:C:2003:556).
 73. Wyrok TSUE w sprawie C-15/00 Komisja przeciwko EBI (EU:C:2003:396).
 74. Wyrok TSUE w sprawie C-255/02 Halifax i in. (EU:C:2006:121).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.589
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu