BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Marcin (Collegium Da Vinci w Poznaniu)
Title
Proces inkluzji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie z pozycji interpretacji wartości solidarności w ujęciu Jana Pawła II
The Process of Inclusion of a Disabled Child Into a Family in View of Interpretation of Solidarity Values in the Perception of John Paul II
Source
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 23-28, bibliogr. 19 poz.
Social Dissertations
Keyword
Dzieci, Rodzina, Osoby niepełnosprawne, Nauczanie, Społeczna nauka Kościoła
Children, Family, Disabled people, Teaching, Church's social doctrine
Note
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstract
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu stały się Słowa Jana Pawła II zacytowane jako motto, wskazujące na wartość ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności we wszczepianiu dziecka niepełnosprawnego do rodziny. Artykuł jest próbą interpretacji powyższej tezy. W rozumieniu autora opracowania ową solidarność należy postrzegać wieloaspektowo. Jest nią zarówno współpraca rodziców dziecka niepełnosprawnego z Bogiem, doświadczana w przeżyciach religijnych. Jak i konieczność teologicznego wsparcia ofiarowywanego im przez duszpasterzy. Obie jej formy wpływają na zmianę optyki patrzenia rodziców na niepełnosprawność swojego dziecka. Będąc pomocne w pokonywaniu kryzysów, w przepracowywaniu nieuporządkowanego poczuciami krzywdy, żalu, rozpaczy, cierpienia, i innych negatywnych emocji jakich doświadczają. Ponad to wartością ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności jest także sama ich postawa. Rozumiana jako solidarna pomoc świadczona na rzecz swojego niepełnosprawnego dziecka, objawiająca się w udzielaniu mu szczególnej troski. (abstrakt oryginalny)

The inspiration to write this article became the words of John Paul II cited as a motto, pointing to the value of human and Christian solidarity implantation of a disabled child in the family. The article is an attempt to interpret this thesis. For the purposes of the author to develop solidarity be multifaceted to be seen. It is the cooperation of both parents of a disabled child of God, experienced in religious experiences. And the need to support theological ofiarowywanego them by the pastors. Both its forms contribute to a change of optics parents looking for their child's disability. Being helpful in overcoming crises, in przepracowywaniu disordered poczuciami hurt, grief, despair, suffering, and other negative emotions experienced. Above this value the human and Christian solidarity is also the same attitude. Understood as solidarity assistance provided for their disabled child, manifesting itself in giving him special care. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chudy W. (1988a), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 2. Chudy W. (1988b), Powołanie Osoby niepełnosprawnej w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 123-149.
 3. Jan Paweł II (1986), Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Wyd. "PAX", Warszawa.
 4. Jacyniak A, Płużek Z. (1996), Świat ludzkich kryzysów. Wyd. WAM, Kraków.
 5. Jaspers K. (1979), Sytuacje graniczne, W: R. Rru- dziński (red.), Jaspers. Wyd. PWN, Warszawa, s. 329.
 6. Kałuży A. (2005), Sytuacje graniczne, epizody nuklearne oraz kryzysy jako zjawiska w procesie rozwoju. Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, nr 5, s. 113-129.
 7. Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 8. Kwieciński Z. (1999), Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 51-77.
 9. Levi A. (1968), Religia a życie. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 10. Muszyńska E. (1999), Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 101-164.
 11. Piecuch C. (2007), Doniosłość egzystencjalna i etyczna doświadczenia sytuacji granicznej w ujęciu Karla Jaspersa, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. "Impuls", Kraków, s. 37-46.
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, (1995), Wyd. Pallottinum, Poznań - Warszawa.
 13. Probucka D. (2007), Wprowadzenie, W: D. Pro- bucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. "Impuls" Kraków, s. 9-11.
 14. Promieńska H. (2007), O niektórych dylematach naruszania zasad etyki w sytuacjach skrajnie egzystencjalnych, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. "Impuls" Kraków, s. 21-35.
 15. Rudziński R. (1978), Jaspers. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 16. Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie. Wyd. "Dom Słowa Polskiego", Warszawa.
 17. Tatarkiewicz W. (2008), O szczęściu. Wyd. PWN, Warszawa.
 18. Unamuno de M. (1984), O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław.
 19. Wołosiuk B. (2008), Poradnictwo psychopedagogiczne a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych, W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyd. Zapol, Szczecin, s. 731-738.
Cited by
Show
ISSN
2081-6081
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu