BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Robert (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych
Instruments of Tax Personalisation in the Structure of Personal Income Tax
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 701-710, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Personalizacja, Sprawiedliwość
Individual income tax, Personalization, Justice
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte w konstrukcji normatywnej podatku dochodowego od osób fizycznych instrumenty personalizacji podatkowej spełniają właściwie przypisaną im rolę, tj. gwarantują społecznie sprawiedliwy rozkład obciążeń podatkowych pomiędzy poszczególnymi grupami podatników tego podatku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to make an attempt to answer the question whether the instruments of tax personalization implemented in the normative structure of personal income tax properly fulfil the function assigned to them, i.e. ensure the socially equitable distribution of tax burdens among individual groups of taxpayers of this tax. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 3. Myck M., Kundera M., Oczkowska M., Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku. Raport Mikrosymulacyjny: 01/13, Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin 2013.
 4. Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2013.
 5. Pomorska A., Zakres i instrumenty personalizacji podatków (wybrane problemy), [w:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 6. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1954.
 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644).
 10. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Druk Sejmowy nr 1852, Sejm V kadencji, Warszawa 2007.
 11. Wójtowicz W., Problem "prorodzinności" podatku dochodowego od osób fizycznych, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.
 12. Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.701
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu