BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych
Local Taxes and Fees in the Context of the Intercommunal Inequality of Revenues
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 735-744, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Podatki i opłaty lokalne, Budżet lokalny, Dochody gminy, Samorząd terytorialny
Tax and local charges, Local budget, Local revenues, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wysokość dochodów, jakimi dysponują gminy w przeliczeniu na mieszkańca, znacznie się różni na obszarze Polski. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nierównomierne rozmieszczenie źródeł dochodów własnych, w tym pochodzących z podatków i opłat lokalnych, oraz ich zróżnicowana wydajność ujawniająca się nie tylko w odniesieniu do poszczególnych typów jednostek, ale również w aspekcie terytorialnym. Do dysproporcji w wielkości dochodów per capita przyczynia się także sama konstrukcja podatków i opłat lokalnych, która sprawia, że niektóre gminy czerpią z tych danin znacznie wyższe dochody niż pozostałe jednostki. Celem artykułu jest ocena obowiązujących i wprowadzanych z początkiem 2016 r. uregulowań prawnych w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych z punktu widzenia powstawania i wyrównywania nierówności w dochodach podatkowych gmin w Polsce. W opracowaniu przedstawiono udział podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych i finansowe skutki wykorzystywania w odniesieniu do nich władztwa podatkowego przez gminy. (abstrakt oryginalny)

The level of revenues per capita of municipalities varies greatly on Polish territory. One of the reasons for this is the uneven siting of own income sources, including those from local taxes and fees, as well as their varied performance manifesting itself not only in relation to specific types of units, but also in territorial aspect. The construction of local taxes and fees which allows some municipalities to draw much higher revenues from levies than other units also contributes to disparities in the size of revenues per capita. The aim of the article is to evaluate legislations which refer to local taxes and fees in the context of formation of municipal revenues in Poland and reduction of disparities on their level. The study shows the share of local taxes and fees in municipalities' own revenues and financial consequences of use of their taxing power. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dafflon B., Solidarity and the Design of Equalization: Setting Out the Issues, "eJournal of Tax Research" 2012, Vol. 10, No. 1.
 2. Gniadkowski A., System podatkowy jest demotywujący. Rozmowa z Eugeniuszem Gołembiowskim, burmistrzem Kowala, "Wspólnota" 2014, nr 9/1145.
 3. KR RIO, Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004, Warszawa 2005.
 4. KR RIO, Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Warszawa 2014.
 5. Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, LEX, Warszawa 2012.
 7. Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za lata 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2005-2015.
 8. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, Druk 2656, Sejm RP 2014.
 9. Sekuła A., Dochody gmin z tytułu opłat, [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010.
 10. Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 2(44).
 11. Śmiechowicz J., Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości jako instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości, [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 5: Przedsiębiorczość. Aspekty prawne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2013.
 12. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513).
 14. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o samorządzie gminnym i niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).
 15. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1283).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.735
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu