BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Krzysztof
Title
Polityka Unii Europejskiej wobec Azji Środkowej: analiza realizacji Strategii na rzecz Nowego Partnerstwa z Azją Środkową
EU Central Asia policy: Analysis of effectiveness of EU - Central Asia New Partnership Strategy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 4, s. 9-27, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Polityka zagraniczna, Polityka energetyczna
Foreign policy, Energy policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Azja Środkowa
Central Asia
Abstract
Celem opracowania jest ocena trafności, efektywności oraz perspektyw polityki UE wobec Azji Środkowej. Artykuł nie dotyczy kwestii technicznej obsługi strategii, tj. oceny efektywności mechanizmów finansowania projektów czy ich kontroli. Co najwyżej skromne osiągnięcia w okresie obowiązywania strategii zmuszają do podniesienia bardziej ogólnych pytań o polityczne cele i środki wykorzystywane przez Unię w regionie. Obserwując rozwój relacji między Unią Europejską a państwami poradzieckiej Azji Środkowej, trudno nie ulec wrażeniu, że UE, tworząc strategię, nie zadała sobie dwóch kluczowych pytań. Pierwsze brzmi: dlaczego Unia Europejska chce się w ogóle angażować w regionie zdominowanym przez autorytarne reżimy uwięzione w geopolitycznym klinczu między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową? Drugie, nie mniej istotne, to w jaki sposób chce te cele osiągnąć? Niezależnie od samooceny unijnej biurokracji UE w poradzieckiej Azji Środkowej UE nie wykorzystuje w adekwatnym stopniu własnego potencjału międzynarodowego, a podejmowane przez jej przedstawicieli działania są nieraz szkodliwe zarówno w wymiarze nieefektywnego zarządzania zasobami własnymi, jak i uszczerbku wizerunkowego w relacjach zewnętrznych. (fragment tekstu)

The study concerns the effectiveness of EU Post-Soviet Central Asian policy. The analysis of the EU strategy leads to two questions: why and how EU wants to engage this politically challenging region in the Post-Soviet Space. Regardless of satisfaction of EU bureaucracy with at best mediocre effects of undertaken actions, independent analysts perspective leads to a conclusion that EU does not use its own potential in the most effective way and its activity is sometimes more damaging than productive in terms of managing own assets as well as building its international reputation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Axyonova V., EU Human Rights and Democratization Assistance to Central Asia: In Needof Further Reform, "EUCAM Policy Brief " 2012, No. 22.
 2. Boonstra J., Democracy in Central Asia: Sowing in Unfertile Fields?, "EUCAM Policy Brief "2012, No. 23.
 3. Boonstra J., EU Central Asia Policy: Steady as She Goes, "Central Asia Policy Brief " August2012, No. 4.
 4. Boonstra J., Is the EU Downscaling Political Engagement in Central Asia?, "EUCAM Commentary" February 2014, No. 23.
 5. Collins K., Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge University Press, New York 2006.
 6. Cooley A., The New Great Game in Central Asia: Geopolitics in a Post-Western World,"Foreign Affairs" 2012, No. 4.
 7. Corruption Perceptions Index, Transparency International dla Azji Środkowej: http:// www.transparency.org/research/cpi/
 8. Falkowski M., Tadżykistan w obliczu kryzysu państwowości, "Komentarze OSW" 2009, nr 22.
 9. Freedom House Countries in Transition, Azja Centralna: http://www.freedomhouse. org/regions/eurasia#.VARkx6OTCSo (1.09.2014).
 10. Gacek Ł., Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
 11. Gavrilis G., Central Asia's Border Woes & the Impact of International Assistance, Central Eurasia Project, Open Society Foundation, New York, May 2012.
 12. Indeo F., Central Asia beyond 2014: Building Regional Security Architecture, "ISPI Analysis"June 2014, No. 262.
 13. Jarosiewicz A., Strachota K., Nowa Wielka Gra - przesilenie?, "Komentarze OSW" 2009,nr 26.
 14. Kozłowski K., Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 15. Kozłowski K., Kolory Rewolucji, Poltext, Warszawa 2012.
 16. Kozłowski K., Rewolucja Tulipanów. Geneza, przebieg, konsekwencje, Elipsa, Warszawa 2009.
 17. Melvin N., The EU Needs a New Value-Based Realism for its Central Asia Strategy, "EUCAM Policy Brief " 2012, No. 28.
 18. The not so welcome guest: Who invited Islam Karimov to Brussels?, "The European Voice" 7January 2011, http://www.europeanvoice.com/article/imported/the-not-sowelcome-guest/70077.aspx
 19. Oficjalna Witryna Trans-European Energy Network: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/index_en.htm, Nabucco opatrzono symbolem NG3.
 20. Olcott M. B., Islam and Fundamentalism in Independent Central Asia, w: Muslim Eurasia: Conflicting Legacies, red. R. Yaakov, Frank Cass, London 1995.
 21. Rashid A., The New Great Game - The Battle for Central Asia's Oil, "Far Eastern Economic Review" 10 April 1997.
 22. Ross W., Stosunki chińsko-rosyjskie. Historia, współczesność, perspektywy, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 23. Sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji Strategii UE wobec Azji Środkowej, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0338+0+DOC+XML+V0//PL
 24. Strachota K., Kaukaz Południowy i Azja Centralna po wojnie rosyjsko-gruzińskiej - konsekwencje geopolityczne, "Komentarze OSW" 25 września 2008, nr 10, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2008-09-25/kaukaz-poludniowy-i-azja-centralnapo-wojnie-rosyjsko-gruzinski
 25. World Press Freedom Index dla Azji Środkowej, Reporterzy bez Granic: http://rsf. org/index2014/en-eastern-europe.php
 26. Zapaśnik S., Demokracja a kultury tradycyjne w Azji Środkowej, w: Jednostka i społeczeństwo w Azji Wschodniej, red. A. W. Jelonek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu