BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Adam (Politechnika Koszalińska), Sokołowska Dorota (Politechnika Koszalińska), Sterczyńska Monika (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena wybranych cech jakościowych soków z owoców Aronii Czarnoowocowej (Aronia Melanocarpa) otrzymanych metodą domową i przemysłową
Evaluation of Some of the Features of Quality Based on the Juices Derived from the Fruits of Black Chokeberry (Aronia Melanocarpa) Obtained Using the Home-Made and Industrial Method
Source
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, vol. 4(16), s. 11-16, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Keyword
Przetwory owocowe, Ocena jakości, Badania sensoryczne
Processed fruits, Quality assessment, Sensory research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem prowadzonych badań była ocena porównawcza soków z owoców Aronii Czarnoowocowej otrzymanych metodą domową i przemysłową. Soki oceniono pod względem wyróżników fizyko-chemicznych takich jak: lepkość, gęstość i pH oraz zawartość ekstraktu, suchej masy i witaminy C. W pracy przeprowadzono również ocenę sensoryczną soków w skali 5-cio punktowej. Sok z Aronii Czarnoowocowej otrzymany metodą domowa odznaczał się lepszymi wskaźnikami fizykochemicznymi i wyższą oceną sensoryczną niż soki otrzymane metodą przemysłową. (abstrakt oryginalny)

The objective of thise scientific research was to complete a comparative evaluation of the juices derived from the fruits of Black Chokeberry, obtained by using home-made and industrial method. Juices were evaluated with re-gard to physical-chemical properties such as: viscosity, density, pH value, the content of the extract, dry matter and vitamin C. The article also demonstrates sensory evaluation of the juices using a 5-point scale. The juice of Black Chokeberry made by the home method had much better physical-chemical properties with higher sensory scores than the juice made by industrial method. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drzazga, B. (1999). Podział i charakterystyka metod analizy sensorycznej i oceny organoleptycznej żywności. Analiza techniczna w przemyśle spożywczym- część ogólna. WSiP, Warszawa, 191-193. ISBN: 83-02-06665-6.
 2. Gwardys, A., Lamer-Zarawska, E., Niedworok, J., Oszmiański, J. (1997). Some pharmacological aspects of anthocyanosides of Aronia Melanocarpa fruits. Second International Symposium on Natural Drugs. Maratea (Italy), September 28 - October 1, 96.
 3. Klepacka, M. (2003). Analiza żywności. SGGW, War-szawa, ISBN 83-7274-051-8.
 4. Kmiecik, D., Kobus, J. (2005). Badanie podstaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(430), 308-317.
 5. Kraemer-Schafhalter, A., Fuchs, H., Strigl, A., Silhar, S., Kovac, M., Pfannhauser, W. (1996). Process consideration for anthocyanin extraction from black chokeberry (Aronia Melanocarpa ELL). In Proceedings of the Second International Symposium on Natural Colorants; S.I.C. Pub-lishing Col.: Hamden, CT, USA, 153-160.
 6. Kulling, S.E., Raweł, H.M. (2008). Chockeberry (Aronia Melanocarpa)- A review on the characteristic components and potential health effecs. Planta Med, 74, 1625-1634.
 7. Mroczek, R.J. (2009). Aronia- cenna roślina użytkowa i lecznicza. Panacea 3(28), Rzeszów.
 8. Oszmański, J., No-wicka, P., Rubiński, P. (2011). Aronia - niedoceniony w Polsce owoc prozdrowotny w profilaktyce otyłości. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny, 7-8, 14-18.
 9. PN-90/A-75101.02/AZ1:2002. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizyko-chemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólne-go.
 10. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie witaminy C.
 11. PN-A-75951. Przetwory owocowe. Soki owocowe.
 12. PN-A-75958:2002. Produkty warzywne i owocowo-warzywne. Soki.
 13. PN-EN 1131:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie gęstości względnej.
 14. PN-EN 1132:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH.
 15. PN-EN 12145:2001. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie całko-witej suchej substancji. Metoda grawimetryczna oznaczania ubytku masy w wyniku suszenia.
 16. Rumińska, A. (1991). Poradnik plantatora ziół. PWRiL, Poznań, 91.
 17. Sokół-Łętkowska, A., Kucharska, A.Z. (2008). Soki mętne dla wymagających konsumentów. Agro Przemysł, 4, 40-43.
 18. Wawer, I. (2005). Aronia. Polski Paradoks. AGROPHARM S.A., Warszawa. ISBN 83-922158-1-8
Cited by
Show
ISSN
2084-9494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu