BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jadach-Sepioło Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Refinansowanie kredytów wspierających działania inwestycyjne w programach rewitalizacji
Refinancing of Loans Supporting Investments in Regeneration Programmes
Source
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 4, s. 5-10, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Krajowa Polityka Miejska, Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Kredyt, Inicjatywa JESSICA
National Urban Policy, Revitalization, City revitalization, Credit, Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas (JESSICA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od ponad dwudziestu lat obecna jest w Polsce dyskusja na temat źródeł finansowania procesów rewitalizacji miast. W jej trakcie wielokrotnie postulowano utworzenie funduszy celowych. Dopiero w 2004 r. pojawiła się namiastka systemowego podejścia do finansowania rewitalizacji dzięki środkom unijnym. Politykę rewitalizacyjną zastąpiły wytyczne i metodyki opracowania lokalnych programów rewitalizacji i szybko okazało się, że to sprawność przygotowania wniosków o dofinansowanie determinowała sukces w pozyskaniu środków na rewitalizację. Sytuacja może się zmienić w związku z powstającą Krajową Polityką Miejską, która - wraz z Narodowym Planem Rewitalizacji - ma wprowadzić systemowe rozwiązania w tym zakresie. W tych okolicznościach warto wrócić do pytania, czy polska rewitalizacja może być prowadzona w sposób systemowy bez funduszu celowego na potrzeby rewitalizacji. Celem artykułu jest dyskusja dotychczasowych pomysłów na finansowanie rewitalizacji na poziomie centralnym, a także założeń funduszy rozwoju obszarów miejskich, które funkcjonują w ramach Inicjatywy JESSICA. Jako tłem historycznym posłużono się przedwojennym funduszem rozbudowy miast. (abstrakt oryginalny)

The discussion on the funds for urban regeneration processes has continued in Poland for over twenty years. The most typical approach to support the regeneration, reflected in the subsequent draft of legal acts on the revitalisation, was the creation of special-purpose fund dedicated to cities. None of the proposals was implemented before 2004. However, thanks to the EU funds, the substitute appeared. The guidelines and methodologies concerning eligible costs and measures replaced regeneration policy and, quickly, the beneficiaries found out that quite oft en the efficiency of the preparation of grant applications determined success in obtaining funds for revitalisation. The situation may change due to the emerging National Urban Policy, which together with the National Regeneration Plan are to introduce a system solution to tackle the problems with urban regeneration in Poland. In these circumstances, it is worth to come back to the question whether Polish regeneration can be carried out in a systematic manner without the special-purpose fund for it. The aim of this paper is to discuss current ideas on revitalisation fund at the central level, as well as assumptions of urban development funds, which operate under the JESSICA initiative. The basic categories analysed are the origin of the sources to support the revitalisation and the rules of their refinancing. For the sake of the historical context the fund for cities' expansion will be recalled, which operated in a pre-war period in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryx M., 2010, Model grantów na finansowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych miast w Polsce, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Rewitalizacja miast polskich, tom IX, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 2. Jadach-Sepioło A., 2013, Finansowanie ppp w Polsce i na świecie z wykorzystaniem JESSICA i innych instrumentów, Biuletyn partnerstwa publiczno- prywatnego, 6, s. 24-30.
 3. Projekt Ustawy o programach rewitalizacyjnych z dnia 27 marca 2002 r., Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 4. Projekt Ustawy o rehabilitacji istniejących zasobów mieszkaniowych w ramach programowych operacji rewitalizacji enklaw środmiejskich, 1993, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa.
 5. Projekt Ustawy o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych, 1997, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa.
 6. Projekt Ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych, 2006, Stowarzyszenie "Forum Rewitalizacji", Kraków.
 7. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, 2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast, Dz. U. 1925, nr 51, poz. 346.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
 10. Uzasadnienie do projektu Ustawy o programach rewitalizacji z dnia 27 marca 2002 r., Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 11. Założenia do ustawy o renowacji i modernizacji zabudowy miejskiej, 1995, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2435
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu