BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Król Agnieszka (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Kapitał ludzki na rynku pracy
Human Capital in the Labour Market
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 33-44, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Keyword
Kompetencje, Zatrudnienie, Kapitał ludzki, Rynek pracy
Competences, Employment, Human capital, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano próby charakterystyki kapitału ludzkiego oraz uwarunkowań jego rozwoju w Polsce. Zwrócono także uwagę na aspekty rynku pracy widzianego oczami pracodawcy. Jak wynika z badań, nadal za kluczowe uważa się posiadanie doświadczenia, wykształcenia oraz kompetencji, nie tylko zawodowych, lecz także na poziomie wyższym niż wymaga tego stanowisko pracy. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne z badań V edycji projektu Bilans kapitału ludzkiego, GUS oraz Eurostatu. Projekt BKL realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Liczby uzyskane na podstawie danych BKL mogą być nieco wyższe niż podawane przez PUP, gdyż deklaracje respondentów mogą nie być tak precyzyjne jak oficjalne rejestry. Nie mniej jednak nie wpływają one w sposób znaczący na deformowanie obrazu rzeczywistej sytuacji na rynku pracy oraz sygnalizują kluczowe problemy i tendencje. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to characterize human capital and conditions of his development in Poland. It also draws attention to the aspects of labour market seen through the eyes of an employer. Studies show that experience, education and soft skills are still key factors and they are required on higher level than it is needed for the position. Research material used for the article contains empiric data from studies of Fifth edition of project Study of Human Capital in Poland, data from Central Statistical Office of Poland and Eurostat. Project SoHCiP was implemented by Polish Agency for Enterprise Development. Numbers obtained based on study by Human Capital in Poland could be a little higher than the ones given by District Labour Office, because responders declarations might be not as precise as their official registers. Nevertheless they do not have such an important impact on deforming the picture of labour`s market situation and they highlight key problems and tendencies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowitz W.R., Petrash G.P.: Visualizing measuring and managing knowledge, Research-Technology Management 1997, Vol. 40, No. 4.
 2. Czarnik S., Turek K.: Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, Edukacja a rynek pracy, T. III, PARP, Warszawa 2015.
 3. Domański R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 4. Domański R., Marciniak A.: Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, T. 113, Warszawa 2003.
 5. Dudek M., Chmieliński P.: Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, [w:] Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, A. Sikorska (red.), Wyd. IERIGŻ--PIB, Warszawa 2011.
 6. Grodzicki J.: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 7. Kapitał ludzki w Polsce 2012, GUS, Studia i analizy statystyczne, Gdańsk 2014 .
 8. Keeley B.: Human capital. How what you know shapes your life, OECD, OECD Insights, Paryż 2007.
 9. Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M.: Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Edukacja a rynek pracy, T. I, PARP, Warszawa 2015.
 10. Kożuch B.: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 11. Krajowe ramy kwalifikacji uczenia się przez całe życie, [w:] http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-szkolnictwo [dostęp 2015.11.12].
 12. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Majowska M.: Problemy badania wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorcze, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
 14. Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych, Raport z badań, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
 15. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa 2007.
 16. Podejście dorosłych Polaków do kształcenia po szkole, Premiera wyników V edycji badań bilansu kapitału ludzkiego, [w:] centrumprasowe.pap.pl [dostęp 2015.11.12].
 17. Restructuring in Europe 2011, European Union 2012.
 18. Sajkiewicz A.: Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, A. Sajkiewicz (red.), Warszawa 2000.
 19. Samul J.: Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie 2013, nr 96.
 20. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, [w:] https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty- programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl-projekt-z-31072012-r/ [dostęp 2015.11.12].
 21. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2010, Monitor Polski, poz. 640, Warszawa 2013.
 22. The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD 2001, dostępne: http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf .
 23. Turek K., Worek B.: Kształcenie po szkole. Edukacja i rynek pracy, T. III, PARP, Warszawa 2015.
 24. Umiejętności Polaków, Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013, s. 10.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu