BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartak Jakub (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu
Development in the Conditions of Economic Integration in the Perspective of Other Canon Economics
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 7-18, bibliogr. 17 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Analiza kanoniczna, Innowacje, Postęp technologiczny, Ekonomia, Integracja gospodarcza
Canonical analysis, Innovations, Technological progress, Economics, Economic integration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono źródła rozwoju w perspektywie ekonomii innego kanonu. Możliwości rozwojowe omówione zostały w kontekście gospodarczej integracji. Na tej podstawie wysunięto wniosek, że problemy rozwojowe w Unii Europejskiej wynikają z niekorzystnej struktury produkcyjnej w państwach peryferyjnych UE, której sprzyja przyjęty model integracji. Konwergencja w UE oraz w innych ugrupowaniach integracyjnych może być uzyskana tylko poprzez rozwijanie we wszystkich krajach sektorów produkcji z rosnącymi przychodami marginalnymi. Liberalizacja rynków i spontaniczna dyfuzja innowacji nie jest w stanie sprostać temu zadaniu, konieczna jest natomiast aktywna polityka innowacyjna integrujących się państw. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the sources of economic development in the perspective of The Other Canon. Development opportunities are discussed in the context of economic integration. On this basis, it is concluded that the development problems in the European Union stem from the unfavorable production structure in the peripheral countries of the EU. Convergence in the EU and in other integration areas can be achieved only by developing sectors of production with increasing marginal returns evenly spaced in every state. Markets liberalization and spontaneous diffusion of innovations are not able to meet that challenge, therefore it is necessary to undertake active innovation policy among all integrating countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Firszt D.: Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu.pl, 2012.
 2. Hodgson G.: An Alternative Economics for the New Millennium: The Venice Theses, Venice 2000, http://www.othercanon.org/papers/ [24.04.2015].
 3. Kattel R., Reinert E.S.: European Eastern Enlargement as Europe's Attempted Economic Suicide? "The Other Canon and Tallinn University of Technology Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics" 2007, t. 14.
 4. Kregel J.: The discrete charm of the Washington consensus, "Journal of Post Keynesian Economics" 2008, t. 30, nr 4.
 5. Marin A., Navas-Alemán L., Perez C.: Natural Resource Industries as a Platform for the Development of Knowledge Intensive Industries, "Tijdschrift voor economische en sociale geografie" 2015, t. 106, nr 2.
 6. Mazzucato M., Perez C.: Innovation as Growth Policy: the challenge for Europe, "SPRU-Science and Technology Policy Research" nr 13, University of Sussex 2014.
 7. Misala J.: Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handle międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, "Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej" 2012, nr 309.
 8. Perez C., Drechsler W., Kattel R., Reinert E.S.: Techno-economic paradigms: essays in honour of Carlota Perez, Anthem Press 2011.
 9. Reinert E.S.: Diminishing Returns and Economic Sustainability; The Dilemma of Resource-based Economies under a Free Trade Regime, [w:] S. Hansen, J. Hesselberg, H. Hveem (red.): International Trade Regulation, National Development Strategies and the Enviromnent: Towards Sustainable Development?, Oslo 1996.
 10. Reinert E.S.: Primitivization of the EU periphery: The loss of relevant knowledge, "Informationen zur Raumentwicklung" 2013, nr 1.
 11. Reinert E.S.: The role of technology in the creation of rich and poor nations: Underdevelopment in a Schumpeterian system, [w:] D.H. Aldcroft, R. Catterall (red.): Rich Nations-Poor Nations. The Long Run Perspective, Elgar Publishing 1996.
 12. Reinert E.S., Daastřl A.M.: The other canon: the history of renaissance economics, [w:] Reinert E.S. (red): Globalization, Economic Development and Inequality, Elgar Publishing 2004.
 13. Reinert E.S., Kattel R.: Failed and Asymmetrical Integration: Eastern Europe and the Non-financial Origins of the European Crisis, "Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics" 2013, nr 49.
 14. Schröppel C., Nakajima M.: The changing interpretation of the Flying Geese model of economic development, "Japanstudien: Jahrbuch des Deutschen Instituts Fur Japanstudien", IUDICIUM Verlag, 2002.
 15. Soete L., Perez C.: Catching up in technology: entry barriers and Windows of opportunity, [w:] Dosi G., Freeman C., Nelson R.R. i in. (red.): Technical Change and Economic Theory, London 1988.
 16. Tiits M., Kattel R., Kalvet T., Tamm D.: Catching up, forging ahead or falling behind? Central and Eastern European development in 1990-2005, "Innovation: The European Journal of Social Science Research" 2008, t. 21, nr 1.
 17. Varoufakis Y., Holland S., Galbraith J.K.: A Modest Proposal for Resolving the Eurozone Crisis-Version 4.0.(2013), 2013, https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/07/a-modest-proposal-for-resolving-the-eurozone-crisis-version-4-0-final1.pdf [24.04.2015].
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu