BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kilian-Kowerko Katarzyna (Polska Akademia Nauk)
Title
Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami jako zasadniczy warunek stymulowania inteligentnego rozwoju regionów
Cooperation of Science with Enterprises as an Essential Condition for Stimulating Smart Region Development
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 31-39, rys., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Nauka, Współpraca, Komercjalizacja, Transfer wiedzy, Komercjalizacja wiedzy
Science, Cooperation, Commercialization, Knowledge transfer, Knowledge commercialisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W aktualnej rzeczywistości gospodarczej współpraca nauki z przedsiębiorstwami oraz komercjalizacja wiedzy i technologii nabrały kluczowego znaczenia, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do rozwoju gospodarczego kraju. Współpraca ta realizowana jest w określonym regionalnie środowisku gospodarczym i wpływa bezpośrednio na inicjowanie oraz wzmacnianie kultury innowacyjności w regionie. Celem opracowania jest przedstawienie czynników sprzyjających procesom komercjalizacji wyników badań naukowych, mających kluczowe znaczenie dla stymulowania inteligentnego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The current economic situation puts a strong emphasis on cooperation between science and business. Commercialization of knowledge and technology has become crucial, which in the long term view will lead to the economic development of the country. This cooperation takes place in a specific regional economic environment and has a direct effect on initiating and strengthening a culture of innovation in the region. Therefore, the aim of this paper is to present factors that contribute to the processes of commercialization of research results to the economy, because they are essential to stimulate smart development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cichocki T., Gromada G.: Koncepcje Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej, [w:] Transfer wyników badań naukowych do gospodarki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.
  2. Badania i rozwój w Polsce. Raport 2013, Deloitte, http://www.deloitte.com [28.02.2015].
  3. Deloitte 2013A.: Przegląd zachęt na działalność B + R na świecie w 2013 roku, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland.pdf [28.02.2015].
  4. Hausner J. i inni: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków 2013, http://www.fundacja.e-gap.pl/publikacje [28.02.2015].
  5. Piontek F., Piontek B.: Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
  6. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
  7. Słodowa-Hełpa M.: Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, "Roczniki Nauk Społecznych" 2013, tom 5(41), nr 1.
  8. Słodowa-Hełpa M.: Rozwój zintegrowany, warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu.PL, Warszawa 2014.
  9. Trott P.: Innovation management and new product development, 4 th edition, Essex 2008.
  10. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365 [28.02.2015].
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu