BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sawulska Donata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim
Conditionings Concerning Entrepreneurship of Women in the Warminsko-Mazurskie Voivodeship
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Przedsiębiorczość, Kobieta, Kobieta w biznesie
Entrepreneurship, Woman, Women in business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność przedsiębiorczą kobiet ze szczególnym uwzględnieniem powodów zakładania i prowadzenia firmy oraz związanych z tym trudności. Zawarto charakterystykę kobiet przedsiębiorczych i prowadzonych przez nie firm, przeanalizowano sytuację zawodową badanych przed założeniem działalności gospodarczej oraz łączenie przez nie prowadzenia przedsiębiorstwa z obowiązkami rodzinnymi. Przyczyny zakładania przez respondentki własnej działalności gospodarczej są heterogoniczne - część z nich zdecydowała się na samozatrudnienie pod wpływem czynników pozytywnych (np. potrzeby niezależności), a część - negatywnych (np. poprawy warunków finansowych). Do najczęściej wskazywanych ogólnych barier przy prowadzeniu firmy należą wysokie podatki oraz nadmierna biurokracja, z kolei do trudności odnoszących się przede wszystkim do kobiet - problemy z dostępem do urlopów i zasiłków (m.in. macierzyńskich). (abstrakt oryginalny)

This document presents entrepreneurial activity of women, with particular emphasis on reasons and barriers relating to establishing and running companies. It includes characteristics of entrepreneurial women and their companies, and analyses the professional situation of respondents prior to commencement of business activity as well as combining the business with family life. The reasons for respondents to commence business activity are heterogenic - some of them decided to go self-employed due to positive factors (e.g. need for independence), while others due to negative reasons (e.g. improvement of the financial situation). Most often indicated general barriers relating to running a company include: high taxes and excessive bureaucracy, while difficulties concerning mainly women include: problems with access to annual leaves and benefits (such as maternity benefits). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuchowska K., Marks-Bielska R.: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW 2007-2013, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, nr 9(2).
 2. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P.: Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 3. Kosiedowski W. i in.: Konkurencyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn 2003.
 4. Kupczyk T.: Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.
 5. Marks-Bielska R., Krzywiec R.: Uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przemiany w polskiej gospodarce w okresie transformacji systemowej (1980-2007), Kisiel R., Marks-Bielska R. (red.), Wyd. MaltArtGraf-Jezierski, Olsztyn 2009.
 6. Organiściak-Krzykowska A., Marks R.: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec problemów rynku pracy, [w:] Wybrane problemy małych i średnich firm, Zeszyt Naukowy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2002, nr 1.
 7. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A.: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 8. Rollnik-Sadowska E.: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 9. Rykowska J., Sawicka J., Stolarczyk P.: Przedsiębiorczość na obszarach Mazowsza z perspektywy gender, [w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, Sawicka J. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
 10. Sawicka J., Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w Polsce i w Południowej Dakocie - badania porównawcze, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 2007, nr 4(6), Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 11. Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R.: Podaż siły roboczej na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, Oeconomia Copernicana 2014, nr 1.
 12. Zuzek D.G.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Przedsiębiorczość rozwoju obszarów wiejskich, Rak A.M. (red.), Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2006.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu