BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Edukacja na rzecz rozwoju regionu - ocena założeń wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w RPO województwa mazowieckiego
Education for Regional Development - Assessment Of Multiannual Financial Framework in Regional Operational Programme for Mazowieckie Voivodeship 2014-2020
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 53-66, tab., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Finanse, Edukacja, Rozwój regionalny, Regionalny Program Operacyjny
Finance, Education, Regional development, Regional Operational Programme (ROP)
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Program stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Polityka ta obejmuje również rozwój w obszarze edukacji. Warto zatem podjąć się wstępnej oceny założeń wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w RPO WM w części dotyczącej edukacji. Celem artykułu jest próba dokonania tej oceny z uwzględnieniem trzech aspektów: - zakresu przedmiotowego w konfrontacji z zapisami RPO WM 2007-2013, obszarem inteligentnych specjalizacji dla Mazowsza 2014-2020 oraz z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER); - procedury pozyskania wsparcia finansowego (konkurencyjność versus preferencje programowe); - nakłady i instrumenty finansowe (środki bezzwrotne versus środki zwrotne). W artykule poddano weryfikacji następującą hipotezę: zakres przedmiotowy finansowania Osi Priorytetowej X: Edukacja dla regionu w RPO WM 2014-2020 nie pokrywa się z zakresami innych programów operacyjnych w tej perspektywie, a kwestia konkurencyjności jest osłabiona szeroką skalą preferencyjności w wyborze projektów przy zastosowaniu bezzwrotnych instrumentów finansowych (dotacji). Przy opracowaniu artykułu korzystano z materiałów źródłowych Komisji Europejskiej, krajowych dokumentów dotyczących strategii rozwoju oraz literatury przedmiotu dotyczącej absorpcji środków unijnych na projekty społeczne. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the Regional Operational Programme for Mazowieckie Voivodeship 2014-2020 (ROP MV) is a smart, sustainable development enhancing social and territorial cohesion and using the potential of Mazowieckie labour market. The programme is the tool for the implementation of development policies by the Mazowieckie Voivodeship Self-Government. This policy also covers developments in the field of education. Therefore, it seems valuable to review the assumptions of the financial perspective 2014-2020 in the ROP MV set out in the section on education. The aim of this paper is to carry out this assessment with regard to three aspects: - the substantive scope confronted with the provisions of Regional Operational Programme for Mazowieckie Voivodeship 2007-2013, Smart Specialization for Mazowieckie Region 2014-2020 and the assumptions of the Operational Programme Knowledge, Education Development 2014-2020 (POWER); - the procedures for obtaining financial support (competitiveness versus programme preferences); - the investments and financial instruments (non-repayable funds versus repayable funds). The article verifies the following hypothesis: the scope of the funding of Priority Axis X: Education for the Region in the ROP MV 2014-2020 does not overlap with the scopes of other operational programs in this perspective, the issue of competitiveness is weakened by a wide scale of preference in the selection of projects using non-repayable financial instruments (subsidies). The study used the source materials of the European Commission, the National Development Strategy and literature on the absorption of EU funds for social projects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza różnicowania się systemu oświaty w Polsce na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, Edycja 2011.
 2. Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa 2012. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 11 stycznia 2013 roku.
 3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 - rozwój kapitału ludzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 6 października 2010 roku.
 4. Europejski Program Walki z Ubóstwem. SEK (2010) 1564 wersja ostateczna, Bruksela 16 grudnia 2010 roku.
 5. Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego - Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020, Warszawa 2013.
 6. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
 7. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 8. Krajowy Program Reform Europa 2020, Rada Ministrów, 22 kwietnia 2014 roku (aktualizacja 2014/2015).
 9. Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2012.
 10. Nowakowska A. (red.): Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 11. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Międzyresortowy Zespół do spraw Uczenia się Przez Całe Życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, projekt 2011-02-04. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wersja z dnia 8 stycznia 2014 roku.
 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT - wersja 1.4/ (wersja na podstawie Template KE), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 9 grudnia 2014 roku.
 13. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 roku ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 14. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku.
 15. Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji EUROPA 2020, Bruksela 3 marca 2010 roku, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 16. Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa wrzesień 2012 roku.
 17. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2013.
 18. Szczepański M.: Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 - wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w Polityce Spójności po 2013 roku, Materiał MRR, 2011.
 19. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 roku (CSR) nr 3.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu