BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Title
Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej
Contemporary Usefulness of Ordoliberal Doctrine
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 77-88, tab., bibliogr. 27 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Ordoliberalizm, Doktryny ekonomiczne, Polityka gospodarcza
Ordoliberalism, Economic doctrine, Economic policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera rozważania na temat współczesnej przydatności doktryny ordoliberalnej, do oceny której zastosowano analizę porównawczą wybranych doktryn ekonomicznych. Artykuł wpisuje się również w nurt poszukiwań modelu ustroju gospodarczego zapewniającego rozwój społeczno-gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości. Zdaniem autora, w ordoliberalizmie w stopniu najwyższym zakorzenione są podstawowe zasady życia społecznego, a te stanowią istotną determinantę jakości życia, także w wymiarze regionalnym i lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The article contains deliberations about the usefulness of ordoliberalism in the regional scale. A comparative analysis of contemporary economic doctrines was used for evaluation of the usefulness incorporated in the title. The article is also becoming part of a course of the search of the model of the economic system guaranteeing the social-economic development in postcrisis reality. According to of the author, in ordoliberalism fundamentals of the social life are rooted in the highest rank, and the ones constitute the essential determinant of life quality, in particular in the regional and local scale. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behrends S.: Znaczenie zasad ordoliberalnych Waltera Euckena dla społecznej gospodarki rynkowej, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2011, nr 4.
 2. Benedyk E.: Kolacja u Friedmana, "Polityka" 2006, nr 48(2582).
 3. Erhard L.: Wohlstand für Alle, Econ Verlag, Düsseldorf Erhard, 2000.
 4. Eucken W.: Podstawy polityki gospodarczej, Wyd. Poznańskie, Poznań 2005.
 5. Fiedor B.: Ekologiczny wymiar rozwoju trwałego a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 6. Friedman M.: A Theory of the Consumption Function, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi-Calcutta-Bombay 1970.
 7. Friedman M.: Kapitalizm i wolność, Wyd. Helion, Gliwice 2008.
 8. Friedman M., Friedman R.: Free to Choose. A Personal Statement, Harcourt Brace Jovanovich, New York-London 1980.
 9. Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
 10. Godłów-Legiędź J.: Ideologicznej i teoretyczne problemy ładu rynkowego, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 11. Górka K.: Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych, [w:] Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, P.P. Małecki (red.), Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2012.
 12. Hayek F.A.: Konstytucja wolności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, United Nations, New York 2014.
 14. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Leon XIII: Enc. Rerum Novarum.
 16. Marks K.: Krytyka programu gotajskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 17. Mączyńska E.: Ład gospodarczy. Pochwała "ordo", [w:] Liberalizm we współczesnej gospodarce, W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 18. Mączyńska E.: Polska transformacja i jej przyszłość. Wprowadzenie, Referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich pt. "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa 29-30.11.2007 roku, s. 9, http://www.pte.pl/1253_materialy_kongresowe.html [20.02.2015].
 19. Mączyńska E.: Przemyślana przyszłość. W poszukiwaniu nowego paradygmatu - dzieło Antoniego Kuklińskiego, "Biuletyn PTE" 2013, nr 2(61).
 20. Mączyńska E., Pysz P.: Liberalizm - neoliberalizm - ordoliberalizm, "Ekonomista" 2014, nr 2.
 21. Paweł VI: Enc. Populorum progressio.
 22. Pius XI: Enc. Quadragesimo Anno.
 23. Pysz P.: Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 24. Röpke W.: Wirrniss und Wahrheit. Ausgewählte Aufsätze, Erlenbach-Zürich, Stuttgart 1962.
 25. Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 26. Woźniak M.G.: Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, M.G. Woźniak (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, nr 17.
 27. Wünsche H.F.: Aktualność koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda, [w:] Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), PTE, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu