BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Węgrzyn Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy
PPPs and their Role in Implementing Municipal Development Strategies
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 89-99, rys., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy, Podejmowanie decyzji
Public-Private Partnerships (PPP), Local development, District development strategy, Decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy danych na temat projektów PPP, które zostały zainicjowane w Polsce w latach 2009-2014. Opracowane dane pozwalają zauważyć, że w Polsce inicjatywy podejmowane są przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego też celem artykułu jest zaproponowanie modelu odzwierciedlającego mechanizm, na podstawie którego gminy podejmują decyzję o przystąpieniu do wykonania danego zadania w formule PPP. Punkt wyjścia oraz tło dla podejmowanych w pracy rozważań stanowi problem niedostatku środków finansowych w samorządach w stosunku do powierzanych im zadań, postrzegany jako bariera rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. Firstly, the purpose of the article is to present results of the research on PPP projects that have been initiated in Poland in 2009-2014 years. The further aim is to propose a model that reflects mechanism utilised by municipalities willing to perform their tasks under PPP project during decision process. The starting point and a background for the model is the problem of scarcity of local government financial resources in relation to their duties, that could be seen as a barrier of local development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichocki K.S.: Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 321.
 2. Decyzje. Analiza systemowa organizacji, A.K. Koźmiński (red.), PWN, Warszawa 1979.
 3. Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 4. Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, Organizacja i Zarządzanie 2010, nr 4(12).
 5. Gałązka A.: Czynniki rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, Z. Strzelecki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Hatch M.J.: Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Klasik A., Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, M. Obrębalski (red.), Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 8. Kowalska I.: Projekt Umowy Partnerstwa w kontekście wydatków rozwojowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Marketing i Rynek 2014, nr 2 (CD).
 9. Marona B., Głuszak M., Nalepka A.: Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów, Świat Nieruchomości 2012, nr 4(82).
 10. Maśloch G.: Ocena i finansowanie komunalnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Z. Grzymała (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 11. Simon H.A.: A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 69, No. 1.
 12. Szapiro T.: Co decyduje o decyzji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 13. Telega A., Kania K., Węgrzyn J.: Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce, [w:] Rynek nieruchomości finansowania rozwoju miast, Marek Bryx (red.), Wyd. Ce-DeWu, Warszawa 2013.
 14. Węgrzyn J., Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 155.
 15. Węgrzyn J.: Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 913, s. 125-136.
 16. Wiśniewska A., Podejmowanie decyzji, [w:] Zarządzanie, M. Kugiel (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.
 17. Wojewnik-Filipkowska A., Trojanowski D.: Principles of public-private partnership financing - Polish experience, Journal of Property Investment & Finance 2013, Vol. 31, Iss. 4.
 18. http://www.uzp.gov.pl
 19. http://ted.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu