BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przezbórska-Skobiej Lucyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce
Determinants of Rural Tourism Market Development in Poland
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 101-115, tab., bibliogr. 33 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Turystyka wiejska, Agroturystyka, Rozwój turystyki
Rural tourism, Agrotourism, Tourism development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie rozwoju i stanu obecnego rynku turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki) w Polsce wraz z czynnikami warunkującymi (sprzyjającymi i ograniczającymi) ten rozwój. Analizę przeprowadzono na podstawie danych wtórnych i literatury przedmiotu. Wynika z niej, że na rynku turystyki wiejskiej, a szczególnie rynku agroturystycznym, zachodzą w ostatnich latach istotne zmiany, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper was to show development and the present situation of rural tourism, including agritourism market in Poland as well as some chosen factor influencing the development (favourable and unfavourable factors). The analysis was concluded with the statement that rural tourism and especially agritourism market has been changing dramatically during the last years, both on the supply and the demand side of the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J.: Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Andrzejewska O.: Wczasy pod gruszą - agroturystyka w modzie, raport, Rolnictwo, BOSS-Informacje Ekonomiczne, nr 38 (505)/24.09.1999, Warszawa 1999.
 3. Bartoszewicz W., Skalska T.: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2011 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2012, materiał niepublikowany.
 4. Bott-Alama A.: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Rozprawy i Studia, T. (DLXXV)501, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 5. Ciepiela G.A., Sosnowski J.: Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012, nr 2(331), Organ KERiROW PAN, IERiGŻ PIB SER PTE, Warszawa 2012.
 6. Drzewiecki M.: Agroturystyka w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, B. Sawicki, J. Bergier (red.), Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
 7. Drzewiecki M.: Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 8. Działanie w zakresie agroturystyki i turystyk wiejskiej, Biuletyn Informacyjny nr 5/2001(62), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2001.
 9. Dziedzic E., Skalska T.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.
 10. Jagusiewicz A., Legienis H.: Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku, zestawienie tabelaryczne, praca wykonana na zlecenie Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki przez Instytut Turystyki, [w:] http://www.msport.gov.pl/article/550-Turystyczna-baza-danych-GMINA [11.02.2013], Warszawa 2007.
 11. Jagusiewicz A., Łopaciński K.: Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009, III Międzynarodowa Konferencja AGROTRAVEL "Perspektywy rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce", Kielce 2009.
 12. Jalinik M.: Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 13. Karbowiak K.: Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2014, nr 4, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Poznań 2014.
 14. Łaciak J.: Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013.
 15. Łaciak J.: Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011.
 16. Łaciak J.: Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013.
 17. Łaciak J.: Podróże Polaków w 2012 roku. Podstawowe wyniki badań, Instytut Turystyki, Warszawa 2012.
 18. Łaciak J.: Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 1999 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2000.
 19. Łaciak J.: Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w latach 2004-2010, Instytut Turystyki, Warszawa 2005-2011.
 20. Milewski R.: Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Obrębski T.: Główne problemy ekonomii, [w:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 22. Panasiuk A.: Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 oraz 7 załączników do ww. rozporządzenia).
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1441; tekst jednolity w Załączniku do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 roku, poz. 475).
 25. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 26. Sikora J.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 27. Turystyka w 2011 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 28. Turystyka w 2012 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 29. Turystyka w 2013 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
 30. Tyran E., Walasek J., Kosiniak-Kamysz K., Jackowski M.: Podstawy agroturystyki, [w:] Agroturystyka i usługi towarzyszące, Wyd. Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Kraków 2005.
 31. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. nr 175, poz. 1462 z późniejszymi zmianami).
 32. Wasilewski J.: Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie, Studia socjologiczne 1986, nr 3, Komitet Socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1986.
 33. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu