BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Analiza sytuacji finansowej miasta Poznań na tle wybranych miast wojewódzkich w Polsce
Analysis of the Financial Position of Chosen Voivodeship Cities in Poland
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 133-142, tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Miasto, Analiza finansowa, Rozwój lokalny
City, Financial analysis, Local development
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem głównym pracy było przedstawienie sytuacji finansowej miasta Poznań na tle wybranych miast wojewódzkich w Polsce. Podstawowa metoda wykorzystywana w pracy to elementy analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (wskaźniki charakteryzujące potencjał dochodowy i samodzielność finansową, zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań, realizację inwestycji, ustawowe limity zobowiązań i zdolność do obsługi długu). Badany okres dotyczył lat 2006-2012. Przeprowadzone badania wykazały, że miasto Poznań na tle największych miast Polski zalicza się do gmin bogatych. Świadczy o tym wysoki poziom nieustannie wzrastających dochodów i wydatków, głównie majątkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Relacja wydatków majątkowych do dochodów ogółem potwierdza dużą innowacyjność miasta Poznań. Stolica Wielkopolski charakteryzuje się dużą gospodarnością i niezależnością od zewnętrznych źródeł finansowania. Występuje wprawdzie zadłużenie, jednak jego poziom świadczy o bezpiecznej i stabilnej wysokości zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the financial situation of Poznań against chosen voivodeship cities in Poland. The basic method used in the paper were the elements of financial analysis of local government (indicators characterizing the potential income and financial independence, the ability of investment implementation and the repayment of liabilities, investments, statutory liability limits and ability of debt servicing). The research was concluded in the years 2006-2012. The study was shown that the city of Poznań is one of the richerst against other major Polish cities. The ratio of capital expenditures to the total revenue confirms the high innovativeness of the city of city of Poznań. The capital of Wielkopolska is characterized by a good money management and independence of external sources of funding. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl [26.10.2013].
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MUNICIPIUM, Warszawa 2004.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 4. Filipiak B.: Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 5. Filipiak B. (red.): Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 6. Ministerstwo Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania [26.10.2013].
 7. Misiąg W.: Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, http://www.e-finanse.com, nr 3/2009 [12.04.2013].
 8. Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Instytut Kościuszki, Kraków 2011.
 9. Standar A.: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, JARD, Zeszyt 2013, 1(27).
 10. Ustawa o finansach publicznych z 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104).
 11. Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
 12. Wiśniewski M.: Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011.
 13. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu