BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego
Innovation and Creativity as Determinants of Regional Development
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 143-153, bibliogr. 20 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Kreatywność
Regional development, Regional innovation, Creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wskazania miejsca innowacyjności i kreatywności w odniesieniu do rozwoju regionalnego. Region stanowi miejsce realizacji procesów innowacyjnych. Jest to szczególnie ważne w zakresie ich powstawania związanego z kreowaniem wiedzy. Innowacyjność przypisywana jest przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa, realizując swoją działalność na określonym terenie korzystają z szans, jakie stwarza im dana lokalizacja. Obie z analizowanych cech są postrzegane jako pozytywne czynniki sprzyjające rozwojowi. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to indicate the place of innovation and creativity in regional development. The region is a place of innovion processes. This is particularly important with regard to their formation associated with atcreating knowledge. Innovation is most often attributed to entrepreneurs. Companies pursuing their activities in a given area using the opportunities provided by the given location. Both of the analyzed traits are seen as positive factors for development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński M. (red.): Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 2. Churski P.: Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008.
 3. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 4. Domański R.: Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 5. Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D.: Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.
 6. Florida R.: Narodziny klasy kreatywnej, NCK, Warszawa 2010.
 7. Grosse T.G.: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1.
 8. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 9. Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego: Klincewicz K. (red.), Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 10. Markowska M.: Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 11. Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, Z. Strzelecki (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Nelson R.R., Winter S.G.: An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press Cambridge, 1982, [w:] B. Gahlen (red.): Wirtschaftswachstum turnwandel und dynamischer Wettewerb, Springer-Verlag, Heidelberg 1991.
 13. Poszewski A.: Regionalne strategie innowacyjności jako sposób na wzrost konkurencyjności regionów na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] B. Plawgo (red.): Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 14. Romer P.M.: Endogenous technological change, part II, Journal of Political Economy 1990, vol. 98, nr 5.
 15. Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, Golinowska S. (red.), Raport IPiSS, Warszawa 1998.
 16. Seibert O.: Czynniki sukcesu zintegrowanego rozwoju regionalnego, Fundacja im. Heinricha Bolla, Warszawa 2006.
 17. Szara K.: Kreatywność a innowacyjność w działalności przedsiębiorców, ZN Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z Zakresu Zarządzania. Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach. Aspekty Ekonomiczne i Społeczne 2014, t. 1, nr 1, Wyd. MWSE, Tarnów 2014.
 18. Ślusarz G.: Działalność gospodarcza w obszarach wiejskich w dobie globalizacji, [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, A. Czudec, G. Ślusarz (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 19. Trade G.: http: //classoqis.upac.ca/classoqies/trade_gabriel/trade_gabriel.html [16.03.2015].
 20. Wojnicka E.: System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu