BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wosiek Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów
The Complementary Role of Human and Social Capital in Regional Economic Development
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 155-168, tab., bibliogr. 20 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Kapitał społeczny, Rozwój regionalny, Kapitał ludzki
Social capital, Regional development, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono rolę kapitałów ludzkiego oraz społecznego, a także wzajemnych interakcji między nimi w rozwoju gospodarczym regionów. Jako przedmiot badania wybrano polskie województwa w latach 1999-2011. Wykorzystując analizę korelacji oraz taksonomiczne metody porządkowania liniowego określono związek wyposażenia w oba kapitały z poziomem i zmianami PKB na mieszkańca. Na tej podstawie omówiono problemy i przedstawiono klasyfikację polskich województw ze względu na możliwości czerpania korzyści płynących z komplementarności obu kapitałów. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of social and human capital and the interrelationship between them in regional economic development in the sample of polish voivodeships over the period 1999-2011. Methodologically, correlation analysis and multidimensional analysis (linear ordering methods) are used. The article deliberates on implications of endowment in human and social capital for the level and changes of GDP per capita. Furthermore, it presents a typology of polish voivodeships and concludes on the diagnosis of the complementarities between social and human capital in regional economic development in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cierniak-Szóstak E.: Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, [w:] M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 2. Coleman J.S.: Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Raport z badań, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009, www.diagnoza.com [02.11.2011].
 4. Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, "Contemporary Economics", September 2013, vol. 7, Special issue, www.diagnoza.com [27.12.2014].
 5. Domański S.R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 6. Działek J.: Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 7. Fukuyama F.: Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 8. Giddens A.: Review of "the Cement of Society" by J. Elster, "American Journal of Sociology" 1990, t. 96, nr 1.
 9. Herbst M.: Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 10. Jabłoński Ł.: Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 11. Kaasa A., Parts E.: Human Capital and Social Capital as Interacting Factors of Economic Development: Evidence from Europe, Working Paper IAREG WP2/04, November 2008.
 12. Matysiak A.: Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 13. Miguélez E., Moreno R., Artís M.: Does social and human capital reinforce each other in the creation of knowledge? Evidence from spanish regions, Working Papers 2008/13, Research Institute of Applied Economics 2008.
 14. Putnam R.D.: Demokracja w działaniu społecznym, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 15. Schuller T.: The Complemenatary Roles of Human and Social Capital, paper prepared for the OECD for Symposium on The Contrribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, Human Development, Canada, Quebec, March 2000.
 16. Surówka A.: Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014, nr 39 (3/2014).
 17. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. "Znak", Kraków 2007.
 18. Węziak-Białowolska D.: Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim - analiza porównawcza, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 2(44).
 19. Wosiek M.: Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE, "Unia Europejska. pl" 2014, nr 4.
 20. Woźniak M.G.: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. UEK, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu