BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawora Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski), Zawora Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce
Financing the Developmental Activities by Local Governments in Poland
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 3, s. 169-179, tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego
Keyword
Finansowanie inwestycji, Gmina, Rozwój lokalny
Investment financing, District, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej w polskich gminach w latach 2007-2013. Ocenie poddano zdolność finansowania inwestycji gminnych oraz zakres realizowanej działalności inwestycyjnej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie zmniejszył się potencjał inwestycyjny gmin przy jednoczesnym wzroście ich zadłużenia. Poziom realizowanych inwestycji gminnych po 2011 roku obniżył się. Gminy i miasta na prawach powiatu pozostawały największymi inwestorami wśród poszczególnych szczebli JST, realizując łącznie ponad 70% inwestycji samorządowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the possibility of financing the development of Polish municipalities in 2007-2013. The evaluation assessed the ability of financing municipal investments and the extent of of its investing activities. The analysis shows that in the considered period investment potential of municipalities decreased, while their debt increased. The level of implemented municipal investment decreased after 2011. Municipalities and cities with county rights have remained the largest investors among the various levels of local government, by realizing more than 70% of all local government investment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.
 2. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M.: Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 3. Dylewski M.: Wpływ spowolnienia gospodarczego na zdolność inwestycyjną JST, [w:] Finanse publiczne, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Kornberger-Sokołowska E.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012.
 5. Markowska-Bzducha E.: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, S. Kańduła (red.), Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008.
 6. Rosa A.: Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce, [w:] Finanse publiczne, J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Sierak J., Górniak R.: Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 8. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w latach 2007-2013, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa, www.rio.gov. pl [17.02.2015].
 9. Surówka K.: Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 12. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
 13. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2013. Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl [17.02.2015].
 14. Zawora J.: Samodzielność finansowa gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych, "Finanse Komunalne" 2014, nr 10, s. [17.02.2015].
 15. Zioło M.: Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru, Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków 2011.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu