BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Piotr (Poznań University of Economics, Poland), Rutkowski Ireneusz P. (Poznań University of Economics, Poland)
Title
The Role of Information in Product Innovation Process and Assortment Management
Rola informacji w procesie innowacji produktu i zarządzania asortymentem
Die Rolle von Informationen im Prozess der Produktinnovation und des Sortimentsmanagements
Source
LogForum, 2016, vol. 12, nr 2, s. 113-122, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Informacja, Innowacje, Procesy innowacyjne, Nowe produkty, Grupy projektowe
Information, Innovations, Innovation processes, New products, Project teams
Note
summ., streszcz., zfsg.
Article is part of research project DEC/2013/09/B/HS4/00412.
Abstract
Wstęp: Podmioty uczestniczące w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zintegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady poniesione na realizację procesów informacyjnych determinują ostateczną formę nowego produktu oraz jego sukces rynkowy [Crow 2002]. Istotnym warunkiem sprawnego przebiegu procesów komunikacji, integracji, współpracy tych podmiotów jest właściwa kolokacja centrów wartości w przedsiębiorstwach. Współpraca w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, informacji, doświadczenia oraz umiejętności poszczególnych członków zespołów projektowych w ramach indywidualnego zakresu roli oraz odpowiedzialności. Poziom współpracy w zespole jest natomiast wypadkową poziomu asertywności oraz poziomu kooperatywności. Poza tym współpraca jest fundamentalną bazą koncepcji inżynierii współbieżnej, czyli zintegrowanego procesu rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek.
Metody i rezultaty: Dotychczasowe badania ujawniają pozytywny związek pomiędzy stopniem wykorzystania informacji pochodzącej z badań marketingowych, a różnymi miernikami powodzenia produktu. Poza jednak informacjami rynkowymi zespoły projektowe potrzebują także innych rodzajów danych i informacji, które istotnie determinują powodzenie nowego produktu. Przedstawione technologie informacyjne powinny generować osiem kluczowych rodzajów informacji niezbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu rozwoju nowego produktu: strategiczne, finansowe, zarządzania projektem, techniczne, dotyczące odbiorcy i jego potrzeb oraz konkurencji i regulacji prawnych. Taki zbiór informacji odpowiada grupom informacji, niezbędnych w procesie formułowania strategicznego planu marketingowego.
Wnioski: Zakres wykorzystania wymienionych wyżej rodzajów informacji jest różny w poszczególnych fazach zintegrowanego cyklu życia produktu. W fazach przedprojektowych (FFE - fuzzy front - end activities) firma może potrzebować wszystkie rodzaje informacji. Natomiast w fazie komercjalizacji i wprowadzania na rynek wymagane będą przede wszystkim informacje dotyczące odbiorcy (formułowanie programów marketingowych) oraz zarządzania programem-projektem (wprowadzanie nowego produktu na rynek). Informacja techniczna wymagana jest w fazach projektowania i rozwoju prototypu nowego produktu. Informacje prawno-regulacyjne, dotyczące konkurencji oraz uwarunkowań finansowych i strategicznych ważne są przede wszystkim w fazie testowania i oceny ekonomicznej nowego produktu. (abstrakt oryginalny)

Background: Entities participating in the product innovation process and assortment management create an organization that processes information, so spending invested in the information processing determines the final form of the new product and assortment management. An important condition for effective communication processes, integration and cooperation between these entities is the right combination of company centers. Cooperation in this system is the basis of combining knowledge, information, experience and the skills of individual team members within the scope of the individual's role and responsibilities. The combined intellectual values determine the efficiency of new product development and assortment management. The level of cooperation in the team results in a particular level of assertiveness and cooperative spirit. Moreover, this cooperation provides the base for the concept of concurrent engineering, which is an integrated process for the development and introduction of a new product onto the market.
Methods and results: Studies carried out so far reveal a positive relationship between the use of information derived from market research (marketing information obtained from MDSS / MES) and the success of a product. On the basis of this study, it was found that inappropriate, irrelevant and outdated data and technical documentation, and inadequate distribution of such information causes communication problems between the members of the project team, which is a major barrier to integration and cooperation teams, and has a negative impact on the level of success of new product designs.
The information technologies discussed above should generate eight key types of information required in supporting decision-making processes in new product development: the strategic, financial and program management, new product design (internal sources), technical, the customer and their needs (internal and external sources), and competition and regulations (external source) . This arrangement presents sets of information corresponding to information necessary for the formulation of a strategic marketing plan proposed by Ph. Kotler and G. Armstrong.
Conclusions: The use of the above types of information differs in the different phases of the integrated product life cycle. In the pre-project phase (FFE - fuzzy front - end activities), the company may need all kinds of information. However, in the commercialization and marketing phases what is primarily required is information about the recipient (the formulation of marketing programs) and program-project management (introduction of a new product onto the market). Technical information is required in the design and development phases of prototypes. Legal and regulatory information regarding the competition, and financial and strategic considerations are especially important in the testing and the economic evaluation phases of new product development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong S.C., 2001, Engineering and Product Development Management, The Holistic Approach, Cambridge University Press.
 2. Atuahene-Gima K., 2005, An Exploratory Analysis of the Impact of Market Orientation on New Product Performance: A Contingency Approach, The Journal of Product Innovation Management, 12 (4).
 3. Dąbrowski D., 2009, Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów [Market information on development of New products], Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 4. Kahn K.B., 2006, New product forecasting. An applied approach, Armonk, M.E. Sharpe, New York.
 5. Kotler Ph., Amstromg G., Wong J.V., 2002, Marketing. Podręcznik europejski [Marketing, European manual], PWE, Warszawa.
 6. Merle C.; Di Benedetto Anthony C., 2011, New products management, 10th edition Crawford, © Mcgraw-Hill higher education.
 7. Moorman C., Miner S.A., 2007, The impact of Organizational Memory on New Product Performance and Creativity, Journal of Marketing Research, 34, February.
 8. MRP/ERP and PDM: Understanding the fit - How to Maximize Results with an Integrated PDM/ERP Solutions White Paper, Agile Software Corporation. www.agilesoft.com.
 9. Nakata Cheryl, Di Benedetto C. Antony, 2012, Forward to the Future: The New Knowledge Needed to Advance NPDInnovation Theory and Practice, Journal of Product Innovation Management, 29, 3, May, 341-343.
 10. Organizacja i Sterowanie Produkcją [Organization and Steering of Production]. Ed. M. Brzeziński, 2002, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Rutkowski I.P., 2007, Rozwój nowego produktu, Metody i uwarunkowania [Development of New product, methods and conditions], PWE, Warszawa.
 12. Rutkowski I.P., 2011, Strategie produktu, Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową [Product strategies, concepts and methods of management of product portfolio] PWE, Warszawa.
 13. Spanjol Regina, Tam Leona, Qualls J. William, Bohlmann D. Jonathan, New Product Team Decision Making: Regulatory Focus Effects on Number, Type, and Timing Decisions, Journal of Product Innovation Management, 28, 5, September 2011, 623-640.
 14. Strategix, Assortment Management, JDA Software: Driving Profit and Customer Satisfaction for Retailers and Suppliers Worldwide. www.strategix.eu/strategix_eu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=38 (access October 2012).
 15. Trott P., 2011, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow 5th ed.
 16. Warnecke H.J., 1999, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo fraktalne, [Revolution of company function. Fractial company]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Zahay D.L., Griffin A., Fredericks E., 2003, Exploring Information Use in Detail in the New Product Development Process, Institute for the Study of Business Markets, Raport 1, The Pennsylvania State University.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu