BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koliński Adam (Poznan School of Logistics), Śliwczyński Bogusław (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland), Golińska-Dawson Paulina (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Evaluation Model for Production Process Economic Efficiency
Model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji
Ein Modell für die Bewertung Wirtschaftlicher Effizienz Eines Produktionsprozesses
Source
LogForum, 2016, vol. 12, nr 2, s. 129-145, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Proces produkcji, Efektywność produkcji, Controlling operacyjny, Strategiczna Karta Wyników
Production process, Production effectiveness, Operative controlling, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym.
Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego.
Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.
Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu. (abstrakt oryginalny)

Background: Economic activity focused on manufacturing and supplying products for sale is one of the basic processes in the logistics supply chain. The specificity of production processes requires concentration on the factors, which are crucial for the continuity of the material flowin terms of both business practice and in relation to the relevant literature. The significant impact of production processes on the financial result of the company affects the costs, revenues, turnover of assets and working capital cycle, so this is the main reason to focus production management on ways to improve process efficiency for both internal and external supply chain, and also on the continuous supervision and evaluation of the results obtained. This article presents an original model for the analysis and evaluation of production process efficiency in economic terms.
Material and methods: The results of research carried out in Polish companies in 2011-2013 and the results of a literature review indicate the unsatisfactory use of efficiency analyses in managing production processes, related supply chains and the production environment. These formed the basis for the selection and compilation of factors to evaluate the production process' economic efficiency. Complementary research concerning the importance of each factor in business practice was carried out in the first half of 2015 in 138 manufacturing companies in Wielkopolska Voivodship.
Results: Based on the results and observations, the authors developed a model for evaluating the economic efficiency of the production process, which will make it possible to conduct multivariate simulations using parametric models of production processes and the environment at later stages of their research.
Conclusions: Despite numerous considerations in the literature, the issue of production process efficiency has not yet been comprehensively presented nor developed. The concept for evaluation of production process efficiency presented here applies to its economic aspects. The authors are aware of the need to combine the analytical scope with analysis and evaluation of operational efficiency, thus further research will aim to provide a comprehensive analysis and evaluation of production process efficiency and value engineering in its operational development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APICS Dictionary, 2004, 11th Edition, American Production and Inventory Control Society, Inc., Falls Church, VA.
 2. Blaik P., 2010, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania [Logistics. The concept of integrated management], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Corbett T., 1998, Throughput Accounting, North River Press, New York.
 4. Doliński D., Koliński A., 2011, Estimation of suppliers as an important element of the rationalization of supply processes - case study. LogForum 7 (2), 26-35.
 5. Elliott A., Woodward W., 2007, Statistical Analysis Quick Reference Guidebook: With SPSS examples, Sage Publications Inc., Thousand Oaks.
 6. Fertsch M., 2010, Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją [Production logistics. Location of logistics in the modern production management], w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł. (red.), Logistyka Produkcji. Teoria i Praktyka [Production Logistics. Theory and Practice], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 11-55.
 7. Gamst G., Meyers L., Guarino A., 2008, Analysis of Variance Designs. A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Gatignon H., 2013, Statistical Analysis of Management Data, Springer Science+Business Media, New York.
 9. Golińska P. (ed.), 2013, EcoProduction and Logistics, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 10. Hicks J.R., 1939, The Foundations of Welfare Economics. Economic Journal 49 (196), 696-712.
 11. Kaldor N., 1939, Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. Economic Journal 49 (145), 549-552.
 12. Kaplan R.S., Norton D., 1996, The balanced scorecard: translating strategy into action, Harvard Business Press.
 13. Kolińska K., Cudziło M., 2014, Comparison of logistics indicators as a way of improving efficiency of supply chains, Research in Logistics & Production, 4 (1), 21-32.
 14. Koliński A., 2013, The role of production efficiency regarding ecological aspects, in: Golinska P. (ed.), EcoProduction and Logistics, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 93-102.
 15. Koliński A., 2014, Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw [The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka 66 (6), 10-16.
 16. Koliński A., Śliwczyński B., Golińska P., 2014, Evaluation model of production process efficiency, Proceedings of International Conference on Innovative Technologies - IN-TECH 2014, Portugal, Leira, 283-286.
 17. Lichocik G., Sadowski A., 2013, Eficiency of supply chain management. strategic and operational approach. LogForum 9 (2), 119-125.
 18. Likert R., 1932, A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology 22 (140), 5-55.
 19. Michalska J., 2005, The usage of The Balanced Scorecard for the estimation of the enterprise's effectiveness. Journal of Materials Processing Technology 162-163, 751-758.
 20. Probst G.J., Gomez P., 1992, Thinking in networks to avoid pitfalls of managerial thinking. In Context and Complexity, 91-108. Springer New York.
 21. Sehgal S., Sahay B.S., Goyal S.K., 2006, Reengineering the supply chain in a paint company. International Journal of Productivity and Performance Management 55 (8), 655-670.
 22. Sliwczyński B., 2011, Operational controlling - a tool of translating strategy into action. LogForum 7 (1), 45-59.
 23. Śliwczyński B., Koliński A., 2012, Controlling system of material management as a tool of enterprise efficiency management, in: Grzybowska K. (ed.), Logistics - selected concepts and best practices, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 35-54.
 24. Twaróg J., 2005, Mierniki i wskaźniki logistyczne [Measuring and indicators of Logistics], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu