BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeczewski Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane procedury badawcze w nauce o finansach a metodologia nauk ekonomicznych
Selected Research Procedures in Financial Sciences and Economic Methodology
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 6 (78), s. 85-98, bibliogr. s. 97-98
Keyword
Metodologia finansów, Metodologia nauki, Metody badawcze
Methodology of finance, Methodology of science, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Metodologia oraz odpowiedni dobór metod badawczych w naukach ekonomicznych, w tym w finansach, odgrywają niezwykle ważną rolę. Wynika to z faktu, że wybór odpowiednich procedur, a także założeń badawczych rzutuje na jakość przeprowadzanego badania. Celem artykułu jest odniesienie metodologii fnansów do szerszej metodologii nauk ekonomicznych oraz przedstawienie podstawowych metod badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w nauce finansów, na podstawie przeglądu literatury z tego zakresu. W artykule zostały zaprezentowane zasadnicze pojęcia związane z metodologią nauk o finansach. Ukazano również rys historyczny oraz najważniejsze prace związane z kształtowaniem się metodologii nauk ekonomicznych. W ramach metod, które mogą być wykorzystywane w naukach finansowych, szczegółowo omówiono: metody prakseologiczne, metody porównawcze, metody ilościowe i jakościowe oraz metody eksperymentalne. (abstrakt oryginalny)

The methodology and appropriate selection of research methods in economics, including the field of finance, play a tremendously important role. This is due to the fact that suitable procedures and correct research assumptions affect the quality of the entire research project. The purpose of this paper is to place the methodology of finance in a broader context of the methodology of economic sciences and to present basic research methods that can be used in the area of finance, on the basis of a review of literature on the subject. The author presents the fundamental concepts related to the methodology of finance. The most important historical works related to the evolution of the methodology of economic sciences are discussed. Among the methods available for financial sciences, the following are considered in detail: the praxeological methods, quantitative and qualitative methods, comparative methods, and experimental methods. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki W. 2002 Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 2. Bielski M. 2002 Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Blaug M. 1995 Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Brzeziński J. 2010 Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Czerwiński Z. 1980 Matematyka na usługach ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Ewaluacja w służbach społecznych 2010, B. Szatur-Jaworska (red.), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 7. Flejterski S. 2007 Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Friedman M. (1953) 2007 The methodology of positive economics, [in:] The Philosophy of Economics - An Anthology, D. M. Hausman (ed.), Cambridge University Press, New York.
 9. Gajda J. B. 2001 Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Jabłońska E. 2013 Obszary zastosowania ekonomii eksperymentalnej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 32, t. 2.
 11. Kotler P. 2005 Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 12. Lubicz M. 2010 Efektywność i inne miary konsekwencji działań w sektorze ochrony zdrowia: międzynarodowe analizy porównawcze (wstępne wyniki badań), [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Martyniak Z. 1985 Inwentyka przemysłowa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 14. Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów 1965, S. Nowak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Opisowe modele ekonometryczne 2001, N. Łapińska-Sobczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Owsiak S. 2002 Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Podstawy ekonomii 2002, R. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Radzikowski W. 1976 Metody matematyczne i  statystyczne w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Schmidt R. H. 1982 Methodology and finance, Theory and Decision, no. 14.
 20. Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S. 2002 Metody badawcze w  psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 21. Stachak S. 2006 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 22. Stemplewska-Żakowicz K. 2010 Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru?, "Roczniki Psychologiczne", t. 13, nr 10.
 23. Szulc S. 1968 Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Weiner N. (1948) 1965 Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, The Massachusetts Institute of Technology, Paris.
 25. Wojtysiak-Kotlarski M. 2011 O metodologii nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu