BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Dorota (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach), Filipowicz-Chomko Marzena (Politechnika Białostocka)
Title
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podlaskiego z zastosowaniem metod TOPSIS oraz Hellwiga
Evaluation of Socio-Economic Development of Podlaskie Voivodeship Counties by Means of TOPSIS and Hellwig's Methods
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 6 (78), s. 168-189, wykr., tab., bibliogr. s. 188-189
Keyword
Metoda TOPSIS, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza wielokryterialna, Metoda Z. Hellwiga, Ranking
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Social economic development, Multicriteria analysis, Hellwig's method, Ranking
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Artykuł prezentuje wielowymiarową analizę porównawczą rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podlaskiego w latach 2006 i 2013. Ocena sytuacji powiatów została przeprowadzona w czterech wyróżnionych obszarach, takich jak: demografia, podmioty gospodarcze i rynek pracy, gospodarka oraz warunki społeczne. Objęła ona analizę wskaźnikową obszarów tematycznych oraz konstrukcję rankingów powiatów z wykorzystaniem dwóch metod, tj.: metody wzorcowej Hellwiga oraz metody TOPSIS. Przedstawiono także dynamikę rozwoju powiatów w roku 2013 w stosunku do roku 2006, jak również dokonano porównania metod pod kątem występowania różnic w rankingach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to conduct a multidimensional analysis of the socio-economic development of the counties of Podlaskie Voivodeship in 2006 and 2013. The level of the counties' development was measured in four selected dimensions: demographics, business entities and job market, economy, and social conditions. These areas were investigated using the indicator-based analysis and the construction of the counties' rankings created by means of two methods: Hellwig's development pattern and TOPSIS. The author compares the circumstances of the development between 2006 and 2013. Finally, the effectiveness of the methods was evaluated based on the differences between the rankings. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grosse T. G. 2002 Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1 (8).
 2. Hellwig Z. 1968 Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i struktury wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 3. Hwang C. L., Yoon K. 1981 Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 4. Jaffee D. 1998 Levels of socio- economic development theory, Praeger Westport, Connecticut London.
 5. Kendall M.G. 1938 A new measure of rank correlation, ,,Biometrika", No. 30.
 6. Kubiczek A. 2014 Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 38 (2).
 7. Malina A. 2004 Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Młodak A. 2006 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Panek T. 2009 Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 10. Piontek B. 2010 Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), "Problemy ekorozwoju", vol. 5, no. 2.
 11. Roszkowska E. 2009 Application the TOPSIS Methods for Ordering Offers in Buyer-Seller Transaction, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(43).
 12. Roszkowska E., Karwowska R. 2014 Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, "Economics and Management", nr 1.
 13. Roszkowska E., Misiewicz E.I., Karwowska R. 2014 Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (49).
 14. Roszkowska E., Piotrowska E. 2011 Analiza zróżnicowania województw Polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 15. Szirmai A. 2015 Socio-Economic development, Cambridge University Press, Cambridge.
 16. UNDP 1990 Human Development Raport, Oxford University Press, Oxford.
 17. UNDP 2012 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 18. Warzecka K. 2013 Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów a procesy migracji, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 142.
 19. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
 20. Wysocki F. 2010 Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
 21. Ziemiańczyk U. 2010 Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, PAN, Oddział w Krakowie, 14.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu