BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartnik Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pecyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pawlak Halina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Łapiński Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Samociuk Waldemar (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krzysiak Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Koncepcja tworzenia dokumentacji dla wybranych urządzeń objętych dyrektywą maszynową
The concept of creating documentation for selected devices covered by the machinery directive
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 33-40, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Maszyny i urządzenia, Modernizacja maszyn i urządzeń, Dokumentacja, Prawo
Machinery and equipment, Modernization of machinery and equipment, Documentation, Law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dyrektywy maszynowe opisują m.in. wymagania związane z dopuszczeniem do eksploatacji obiektów technicznych. W przypadku nowych urządzeń produkowanych przez wyspecjalizowane zakłady, nadanie znaku CE i sporządzenie deklaracji zgodności nie przysparza problemów. Problemy pojawiają się natomiast w przypadku, maszyn starych, odtwarzanych lub tzw. "samoróbek". W artykule przedstawiono propozycję postępowania dla tego typu przypadków. (abstrakt oryginalny)

Machinery Directive describes, inter alia requirements related to the placing in service technical objects. In the case of new equipment manufactured by specialized producers, reinsurance CE mark and declaration of conformity does not cause any problem. They appear in the "home made" machines, old, renovated and reentered to operation. The paper presents the concept of creating documentation required by proofing method for requirements of the directive.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wyma-gań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
  3. Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3grudnia 2001 r. w sprawie ogól-nego bezpieczeństwa produktów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 11/4 z dnia 3 grudnia 2002 r.)
  4. Niebieski przewodnik - wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej 2014
  5. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 157/24 z dnia 9 czerwca 2006 r.)
  6. Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Wydanie drugie czerwiec 2010 r.
  7. Projekt PL 0426: "Wsparcie administracji publicznej, organizacji pozarządowych i organizacji przed-siębiorców w procesie upowszechniania wśród małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy na temat Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia" Warszawa 2010
  8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  9. Łabanowski W. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawców. Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu