BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baryła-Paśnik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pecyna Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piecak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Depo Kamil (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Nowoczesne podejście do systemu logistycznego - strategie zarządzania logistycznego
Modern approach to the system logistics management strategies - logistics
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 47-56, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie, Optymalizacja
Logistic management, Management, Optimalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie logistyczne w nowoczesnym działaniu przedsiębiorstw jest bardzo ściśle związane z systemem zarządzania. Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem winno rozpocząć się od określenia celów logistycznych wyraźnie powiązanych z celami przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności strategie logistyczne winny łączyć się z ogólnymi strategiami firmy. Tak przyjęte zarządzanie logistyczne obejmuje cały obszar różnych aspektów działania. Tak sformułowane i przyjęte zarządzanie logistyczne w większości organizacji przedstawia rysunek 9.(abstrakt oryginalny)

Logistics Management in the modern corporate action is very closely related to the management system. Optimal management of the company should start by identifying logistical purposes clearly linked to the objectives of the company, followed by logistics strategies should be linked to the overall strategies of the company. Yes adopted logistics management covers the entire area of various aspects of the operation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Rudzińska J., Piekarski W., Dudziak A., Logistyka w strategii przedsiębiorstwa rodzinnego, (2014). Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Energia i Środowisko" Produkcja-Logistyka-Zarzadzania, Lublin.
  2. Jajuga T. i K., Elementy teorii systemów i analizy systemowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław (1993).
  3. Checkland P., Systemu jako rzeczy i idee. Seria: projektowanie i systemy, Tom XII, Ossolineum, Wrocław (1990).
  4. Gabara W., Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje. Wyd. PWE, Warszawa (1989).
  5. Juściński S., Program lojalnościowy jako nowoczesna metoda zarzadzania logistyką dystrybucji czę-ści zamiennych do pojazdów i maszyn rolniczych. Zakład Logistyki i zarzadzania Przedsiębior-stwem, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2012.
  6. Juściński S., Naprawy gwarancyjne ciągników rolniczych jako element logistycznej obsługi klienta. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Energia i Środowisko" Produkcja-Logistyka-Zarządzanie, Lublin 2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu