BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojanowska Monika (University of Life Sciences in Lublin), Jackowska Izabella (University of Life Sciences in Lublin)
Title
Aspects of using the industrial land for the vegetables production
Aspekty wykorzystania terenów uprzemysłowionych do produkcji warzyw
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 71-76, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Warzywa, Metale ciężkie, Ochrona zdrowia, Ekologia
Crop production, Vegetables, Heavy metals, Health care protection, Ecology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Metale ciężkie - kadm i ołów - to pierwiastki, które nawet w najmniejszych ilościach są szkodliwe dla zdrowia. Celem przeprowadzonych badań było określenie relacji pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w glebie, ich formą chemiczną i kumulacją w wybranych warzywach na terenach uprzemysłowionych województwa śląskiego. Analizowane gleby charakteryzowały się zawartościami ołowiu i kadmu nieprzekraczającymi dopuszczalnych ilości. Również we wszystkich warzywach wskaźniki kumulacji tych metali nie przekroczyły norm określonych dla ich zawartości w produktach pochodzenia roślinnego. Pobieranie metali ciężkich przez rośliny zależy nie tylko od całkowitej zawartości tych metali w glebie, ale przede wszystkim od ilości form aktywnych, przyswajalnych dla roślin.(abstrakt oryginalny)

The study was conducted on soils and vegetables sampled in industrial areas of the Province of Silesia. The soils under analysis were characterised by lead and cadmium contents that did not exceed the acceptable standards. The vegetables studied absorbed lead and ca dmium primarily from the exchangeable fraction of the soil, in which metals are bound on soil particles in an exchangeable manner. Cabbage and onion accumulate cadmium both from the exchangeable and from the carbonate fractions. In all the vegetables the indices of lead and cadmium accumulation did not exceed the acceptable levels for food products of plant origin but the contents of Pb and Cd in tissues of edible plants must be constantly monitored to prevent their excessive accumulation in the food chain of man.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Aydinalp C., Marinova S. Lead in particulate deposits and in leaves of roadside plants. Polish J. Environ. Stud. 13 (2), 233, 2004.
 2. Niesiobędzka K.. Metale ciężkie w roślinności i glebach narażonych na antropopresje. Ecol. Chem. Eng 12 (4), 529, 2005.
 3. Mohamed A.E., Rashed M.N., Mofty A. Assessment of essential and toxic elements in some kinds of vegetables. Ecotox. Environ. Safe. 55, 251, 2003.
 4. Rauckyte T. Determination of mobile heavy metal forms in the environment. Ecol. Chem. Eng. 14 (2), 209, 2007.
 5. Sharma R.K, Agrawal A, Marshall F.M. Heavy metals in vegetables collected from production and market sites of a tropical urban area of India. Food Chem. Toxicol. 47, 583, 2009.
 6. Kryża K., Szczepanik G., Błaszkiewicz P. 2009. Jakość i bezpieczeństwo cz. 2. Zapewnienie bezpie-czeństwa żywności w transporcie. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 7(72), 34, 2009.
 7. Sitarz S., Janczar-Smuga M. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji. Nauki Inżynierskie i Technologie Engineering Sciences and Technologies 2(5), 68, 2012.
 8. Maleszka A. Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności RASFF w latach 2002-2007. Problemy Jakości, 9, 11, 2009.
 9. Łozowicka B. Zanieczyszczenie chemiczne pochodzenia roślinnego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 9, 2072, 2009.
 10. Jackowska I., Kaczor A. Comprehensive solution of the problem of acidification of soils in the prov-ince of Silesia caused by anthropogenic transformations. Acta Agrophys. (Dissertations and mono-graphs), 186 (7), 1-135, 2010.
 11. Borowiec M., Huculak M., Hoffmann K., Hoffmann J. Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w produktach spożywczych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawodawstwem. Proceedings ECO-pole 3 (2), 433, 2009.
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. nr 165 poz. 1359.
 13. Terelak H., Tujaka A., Motowicka-Terelak, T. Trace element content (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) in farm-land soils in Poland. Arch. Environ. Prot. 27 (4), 159, 2001.
 14. Wiśniowska-Kielian B. Trace element contents in soil and winter wheat. Part II. Heavy metal con-tents. Ecol. Chem. Eng. 10 (9), 1021, 2003.
 15. Czech A., Rusinek E. Content of nitrates V and III and heavy metals in selected Brassica vegetables depending on storage. J. Elem. 17(2), 20, 2012.
 16. Buczek J., Tobiasz-Salach R., Szpunar-Krok E. Przydatność konsumpcyjna ziemniaków i warzyw uprawianych w pobliżu dróg regionu rzeszowskiego. Acta Agrophys. 10(2), 293, 2007.
 17. Commission Regulation (EC) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs.
 18. Bosiacki M., Tyksiński W. Zróżnicowana zawartość kadmu i ołowiu w owocach pomidora szklar-niowego uprawianego podłożach ogrodniczych. Acta Agrophys. 7(4) 851, 2006.
 19. Finster M.E., Gray K. A., Binns H.B. Lead levels of edibles grown in contaminated residential soils: a field survey. Sci. Total Environ. 320, 245, 2004.
 20. Temmerman L., Hoenig M. Vegetable crops for biomonitoring lead and cadmium deposition. J. Atmos. Chem. 49, 121, 2004.
 21. Yang Y., Zhang F., Li H.F., Jiang R.F. Accumulation of cadmium in the edible parts of six vegetable species grown in Cd-contaminated soils. J. Environ. Manage. 90, 1117, 2009.
 22. Baran A., Jasiewicz Cz., Klimek A. Reakcja roślin na toksyczną zawartość cynku i kadmu w glebie. Proceedings ECOpole 2 (2), 417, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu