BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszlak-Bargłowicz Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zając Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Słowik Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Dudziak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kuranc Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Rola biomasy jako odnawialnego źródła energii w strategii bezpieczeństwa energetycznego
The role of biomass as a renewable energy sources in the energy security strategy
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 613-622, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Biomasa, Bezpieczeństwo energetyczne
Renewable energy sources, Biomass, Energy security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polityka bezpieczeństwa energetycznego każdego państwa musi uwzględniać trzy podstawowe cele: niskie koszty dostaw, zapewnienie ciągłości dostaw i ochronę środowiska naturalnego. W realizację celów bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się rozpowszechnienie rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy, wytwarzających energię lokalnie i dostarczających ją bezpośrednio na potrzeby indywidualnych gospodarstw. Kryteria te spełniają najlepiej instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak: kotły na biomasę, mikrobiogazownie, małe turbiny wiatrowe oraz kolektory słoneczne. Celem pracy było przedstawienie roli energii odnawialnej i konieczności zwiększania jej udziału w bilansie energetycznym kraju jako elementu pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii. Analizy problemu dokonano na postawie opracowań i rezultatów badań opublikowanych w literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

An energy security policy of each country is to take into account the three major objectives that are: low costs of energy supplying, continuity of the supplying and protection of the environment. There is need to propagate scattered power stations of low power to achieve the objectives of the security policy. The power stations should produce energy locally and provide it directly for the needs of individual householdings and farmsteads These criteria are met best by installations that use renewable energy sources such as biomass boilers, micro biogas plants, small wind turbines and solar panels. The aim of the study was to present the role of renewable energy and the need to increase its participation in the energy balance of the country as a factor that increases energy security by diversifying energy sources. The analysis of the problem was made on the basis of elaborates data and research results published in the literature of the subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Kubica K., Energetyczne wykorzystanie biomasy-uwarunkowania technicznotechnologiczne. www.polskiklubekologiczny.org
 2. Rechul H., Bezpieczeństwo energetyczne-cel polityki energetycznej gminy. Czysta Energia 9, 14-15; 2010.
 3. Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch T. Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2110. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection) 12, 127-176; 2010.
 4. Bojarski W., Bezpieczeństwo energetyczne. Wokół energetyki 3; 2004.
 5. Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii. Energetyka 3, 194-219; 2008.
 6. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rurociągi 46, 2-8; 2006.
 7. Cziomer E., Lasoń M., Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, w: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomera, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków ; 2008.
 8. Johansson B. Security aspects of future renewable energy systems-A short overview. Energy 61, 598- 605; 2013.
 9. Escribano Francés G., Marín-Quemada J. M., San Martín González E. RES and risk: Renewable energy's contribution to energy security. A portfolio-based approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews 26, 549-559; 2013
 10. Lasoń M. Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa energetycznego. Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wiekuE. Cziomera, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 11. Bartodziej G., Tomaszewski M. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wydawnictwo" Nowa Energia"; 2009.
 12. Skoczkowski T. Bezpieczeństwo energetyczne Polski-potrzeba szerszego spojrzenia. Czysta Energia 3, 24-27; 2009.
 13. Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Ministerstwo Gospodarki i Pracy; 2004.
 14. Słowik T., Zając G., Szyszlak-Bargłowicz J. Udział gmin Lubelszczyzny w zaspokajaniu potrzeb energetycznych przy wykorzystaniu lokalnych zasobów odnawialnych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 387-392; 2011.
 15. Hinrichs-Rahlwes R. Renewable energy: Paving the way towards sustainable energy security: Lessons learnt from Germany. Renewable Energy 49, 10-14; 2013.
 16. Jasiulewicz M., Janiszewska D. A. Potencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12; 2012.
 17. Oniszk-Popławska A., Curkowski A., Wiśniewski G., Dziamski P. Energia w gospodarstwie rolnym. Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju; 2011.
 18. World energy outlook. IEA; 2012.
 19. Szkutnik J., Sobota R. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Rynek Energii 1, 57-62; 2010.
 20. Jakość zasilania - poradnik, Rob van Gerwen - Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii. Polskie Centrum Promocji Miedzi; 2006.
 21. Materiały Konferencyjne Konferencji "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Euroregionie Nysa. Świdnica: SIPH; 2006.
 22. Schaeffer R., Szklo A. S., de Lucena A. F. P., Borba B. S. M. C., Nogueira L. P. P., Fleming F. P., Troccoli A., Harrison M., Boulahya M. S. Energy sector vulnerability to climate change: a review. Energy 38, 1-12; 2012.
 23. Schaeffer R., Szklo A., Frossard Pereira De Lucena A., Soria R., Chavez-Rodriguez M. The vulnerable Amazon: the impact of climate change on the untapped potential of hydropower systems. Power and Energy Magazine, IEEE 11, 22-31; 2013.
 24. Wachsmuth J., Blohm A., Gößling-Reisemann S., Eickemeier T., Ruth M., Gasper R., Stührmann S. How will renewable power generation be affected by climate change? The case of a Metropolitan Region in Northwest Germany. Energy 58, 192-201; 2013.
 25. Capros P., Mantzos L., Tasios N., De Vita A., Kouvaritakis N. EU Energy Trends to 2030: Update 2009. Publications Office of the European Union; 2010.
 26. SPITZER J. Biofuels and biomass power. IEA Bioenergy; 2011.
 27. Roszkowski A. Biomasa i bioenergia-bariery technologiczne i energetyczne. Problemy Inżynierii Rolniczej 20, 79-100; 2012.
 28. Bielski S. Produkcja surowców energetycznych w Polsce w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 57; 2012.
 29. Budzyński W. Biuletyn UTP. O potrzebie koegzystencji rolnictwa żywnościowego i alternatywnego energetycznego , 18-20; 2008.
 30. Graczyk A. Przedsięwzięcia unijne i polskie wspomagające rozwój produkcji energii odnawialnej i biopaliw z biomasy. Teoria i praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. B. Fiedor, R. Jończy (red.). Wyd. Instytutu Śląskiego, Opole 2009. s.220-231
 31. Denisiuk W. Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza 10, 123- 131; 2006.
 32. Łukaszek O., Bartkiewicz K., Łukaszek W. Rolnictwo energetyczne - nowe rośliny energetyczne, praktyczne aspekty wykorzystania w energetyce biogazów ej i zasady ich wieloletnich kontraktacji. Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej. Jasiulewicz M., Trojanek P. (red.) Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 2011. s.233- 249
 33. Błąd M. Wielozawodowość w teoriach ekonomicznych i procesach rozwoju gospodarczego. Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. Warszawa: IRWiR PAN; 2011.
 34. Merkisz J., Kozak M. Biopaliwa do samochodowych silników spalinowych. Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa-szanse i problemy Warszawa. Wyd. Wieś Jutra; 2007. s.178-183
 35. Gnutek Z. Wybrane aspekty użytkowania energii w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza 15, 49-56; 2011.
 36. Popczyk J. Bezpieczeństwo energetyczne Polski oczami naukowca i praktyka. Polityka Energetyczna 11, 553-574; 2008.
 37. Program Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne. 2009.
 38. Lund H. Renewable energy strategies for sustainable development. Energy 32, 912-919; 2007.
 39. Bielski S., Marks-Bielska R. Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wieś i Rolnictwo 161, 149-160; 2013.
 40. Rogulska M., Grzybek A., Szlachta J., Tys J., Krasuska E., Biernat K., Bajdor K. Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Polish Journal of Agronomy 7, 92-101; 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu