BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojanowska Monika (University of Life Sciences in Lublin), Jackowska Izabella (University of Life Sciences in Lublin), Lipińska Halina (University of Life Sciences in Lublin), Lipiński Wojciech (The Academy of Agrobusiness in Łomza)
Title
Predicting of cadmium and lead concentration in potato tubers in industrialized regions
Prognozowanie zawartości kadmu i ołowiu w bulwach ziemniaka w rejonach przemysłowych
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 77-84, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ziemniaki, Ekologia, Ochrona gruntów rolnych, Ochrona zdrowia, Szkody, Metale ciężkie
Potatoes, Ecology, Protection of agricultural land, Health care protection, Damages, Heavy metals
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zawartość metali ciężkich w glebie nie zawsze jest skorelowana z ich poziomami w roślinach. Celem badań była ocena możliwości prognozowania stopnia akumulacji kadmu i ołowiu w bulwach ziemniaka , zwłaszcza na terenach przekształconych antropogenicznie. Na obszarach uprzemysłowionych zmiany chemiczne zachodzące w glebach często skutkują ograniczeniem możliwości ich użytkowania, czy spadkiem produktywności. Większość z badanych parametrów gleby może być zastosowana do przewidywania zawartości kadmu w bulwach, ale są one mniej użyteczne do określania stężenia ołowiu w ziemniakach. Najbardziej skuteczne wskaźniki monitorowania stężeń tych metali w bulwach ziemniaka to pH gleby, udział w glebie części spławianych oraz zawartość azotu mineralnego i dostępnego fosforu w glebie.(abstrakt oryginalny)

The study focused on the determination of the relations between certain basic soil properties, assayed in routine agrochemical analyses, and their potential utilisation in the prediction of the accumulation of cadmium and lead in potato tubers in regions with an influence of industry on the agricultural production space. Under the conditions of the experiment, significant relations were demonstrated between the reaction, the content of particles smaller than 0.02 mm, the content of mineral nitrogen and the occurrence of available forms of phosphorus and the concentration of cadmium and lead in potato tubers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Idaszewska N., Bieńczak K.. Wpływ warunków transportowania wybranych owoców i warzyw na zmiany ich właściwości fizykochemicznych. Tech. Chłod. Klimat. 6-7, 305, 2013.
 2. Czernyszewicz E., Pawlak J. Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owo-ców i warzyw. Zarządzanie i Finanse 3(3), 114, 2012.
 3. Idaszewska N., Bińczak K. Zastosowanie kontrolowanej atmosfery podczas transportowania owo-ców i warzyw drogą morską. Logistyka 5, 641, 2011.
 4. Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Instrukcja upowszechnieniowa nr 151. IUNG-PIB, pp. 24, 2008.
 5. Mazur Z., Trochimiuk J., Lipiński W., Mazur T. Chemical contamination of soil resulting from the storage and disassembly of motor vehicles. Ecol. Chem. Eng. A. 16(5/6), 635, 2009.
 6. Hamouz K., Lachman J., Dvořák P., Pivec V. The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality. Plant Soil Environ. 51, 397, 2005.
 7. Buczek J., Tobiasz-Salach R., Szpunar-Krok W. Przydatność konsumpcyjna ziemniaków i warzyw uprawianych w pobliżu dróg regionu rzeszowskiego. Acta Agrophys. 10(2), 293, 2007.
 8. Lipiński W. Zawartość kadmu w glebach o różnym składzie granulometrycznym oraz w ziarnie psze-nicy i bulwach ziemniaka. Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" PAN, 26, 109, 2000.
 9. Jackowska I., Kaczor A. Comprehensive solution of the problem of acidification of soils in the prov-ince Silesia caused by anthropogenic transformations. Acta Agrophys. 7, 1-134, 2010.
 10. Kołodziejczyk M., Szmigiel A. Oddziaływanie wybranych czynników agrotechnicznych na plono-wanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka. Fragm. Agron. 2 (94), 151, 2007.
 11. Borůvka L., Drábek O. Heavy metal distribution between fractions of humic substances in heavily polluted soils. Plant Soil Environ. 50, 339, 2004.
 12. Violante A., Cozzolino V., Perelomov L., Caporale A.G., Pigna M. Mobility and bioavailability of heavy metals and metalloids in soil environments. Soil. Sci. Plant Nutr. 10(3), 268, 2010.
 13. Sherene T. Mobility and transport of heavy metals in polluted soil environment. Biological Forum - An International Journal, 2(2), 112, 2010.
 14. Mustonen L. Yield formation and quality characteristics of early potatoes during a short growing period. Agric. Food Sci. 13, 390, 2004.
 15. Petryk A., Bedla D. Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebinia.. Inż. Ekolog. 22, 18, 2010.
 16. Terelak H., Lipiński W., Boguszewska M. Assessment of soil pollution by heavy metals in Poland. VDLUFA-Schriftenreihe, 54, 23, 2000 .
 17. Dipendra K.C. Effect of phosphorus fertilization on the content and the amount of cadmium uptake by plants. Department of Plant and Environmental Sciences (IPM), Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway August, pp 57, 2013,
 18. Wang A.S., Angle J. S., Chaney R.L., Delorme T. A., Reeves R.D. Soil pH effects on uptake of Cd and Zn by Thlaspi caerulescens. Plant Soil 281, 325, 2006.
 19. Krzysztofik B., Szecówka P., Nawara P. Zmiany cech jakościowych bulw ziemniaka wynikające z czynników glebowych.. Zesz. Probl. PNR, 500, 225, 2004.
 20. Angelova V. R.; Ivanov K. I. Krustev S. V. Effect of phosphorous, organic and sapropel amendments on lead, zinc and cadmium uptake by triticale from industrially polluted soils. Proceedings of the Annual International Conference on Soils, Sediments, Water and Energy, 13(20), 253, 2008.
 21. Barben S.A., Nichols B.A., Hopkins B.G., Jolley V.D., Ellsworth J.W., Webb B.L. Phosphorus and zinc interactions in potato. Western Nutrient Management Conference Salt Lake City, UT. 7, 219, 2007.
 22. Mousavi S.R. Zinc in crop production and interaction with phosphorus. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1503, 2011.
 23. Cao R.X., Ma L.Q., Chen M., Singh S.P., Harris W.G. Phosp
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu