BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Człapiński Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Botwińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Obstawski Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena rozkładu temperatury zewnętrznej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym oraz nieprzetworzonym olejem rzepakowym za pomocą pomiarów termowizyjnych
The use of thermography to assess the state of the objects on the example of the diesel engine-powered with alternative fuel
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 93-98, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Silniki, Układ napędowy, Paliwa alternatywne, Olej napędowy, Olej rzepakowy, Mechanika
Engines, Drive system, Alternative fuels, Diesel oil, Canola oil, Mechanics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano wykorzystanie badań termograficznych do oceny stanu urządzeń. Zaprezentowano termogramy wybranych elementów silnika z zapłonem samoczynnym zasilanego olejem napędowym oraz zasilanego olejem rzepakowym. Badania termowizyjne przeprowadzono podczas procesu nagrzewania się silnika oraz w ustalonych warunkach pracy biegu jałowego. Na podstawie sporządzonych termogramów wygenerowano średnie wartości temperatur zewnętrznych poszczególnych elementów silnika. Z dokonanej analizy średnich wartości temperatur wynika, że wyższe temperatury pracy osiągają elementy silnika zasilanego olejem rzepakowym. (abstrakt oryginalny)

The article describes the use of thermographic research to assess the condition of equipment. Thermal images of selected elements of the diesel engine fueled with rapeseed oil and diesel fuel were presented. Studies were carried out during the engine warm-up and under steady state conditions during no-load operation. Thermal images were used to generate the average outdoor temperature of individual engine components. Analysis average temperature values show that a higher operating temperature reaches components of engine powered with rapeseed oil.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambrozik A., Kurczyński D.: Comparative evaluation of load characteristics of diesel engine fueled with diesel fuel and vegetable fuel mixture. MOTROL, 8A/2006. s. 21 30.
 2. Bocheński C.I. Biodiesel - paliwo rolnicze.: Wyd. SGGW Warszawa 2003.
 3. Cieślikowski B., Ślipek Z.: Zmienność cech oleju rzepakowego w warunkach przechowywania. In-żynieria Rolnicza. Nr 13 (88)/2006. s. 61-68.
 4. Dzieniszewski G.: Analiza możliwości zasilania silnika Diesla surowym olejem rzepakowym. Inży-nieria Rolnicza. Nr 12 (87)/2006. s. 117-125.
 5. Dzieniszewski G.: Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samo-czynnym. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (108)/2008. s. 39-45.
 6. Jakóbiec J., Bocheńska A., Ambrozik A.: Modification of physical, chemical and functional proper-ties of rapeseed fuel. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (129)/2011. s. 85-92.
 7. Klimkiewicz M., Mruk R., Słoma J., Wojdalski J., Jobbágy J., Simoník J., Varga R.: Ocena uszka-dzalności jednostki napędowej ciągnika rolniczego zasilanego olejem rzepakowym metodą drzewa zdarzeń - ETA. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143)/2013. s. 133-142.
 8. Kupczyk A., Borowski P., Powałka M., Ruciński D.: Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. WEMA Warszawa, 2011.
 9. Madura H., Sosnowski T., Bieszczad G.: Termowizyjne kamery obserwacyjne - budowa, zastoso-wania i krajowe możliwości realizacji. Przegląd Elektrotechniczny 9/2014. s 5-8.
 10. Minkina W.: Podstawy pomiarów termowizyjnych część III- problemy metrologiczne, interpretacja wyników. Pomiary Automatyka Kontrolna. Nr 11/2001. s. 5-8.
 11. Minkina W.: Pomiary termowizyjne- przyrządy i metody. Wydawnictwo Politechniki Częstochow-skiej Częstochowa. ss. 242, 2004.
 12. Oliferuk W.: Termografia podczerwieni w nieniszczących badaniach materiałów i urządzeń. Biuro Gamma Warszawa 2008.
 13. Osiak J., Klimkiewicz M., Mruk R., Roszkowski H., Słoma J., Wojdalski J.: Wpływ parametrów wytłaczania na zimno oleju rzepakowego w prasie ślimakowej na wybrane właściwości fizyko-che-miczne produktu jako paliwa silnikowego. Inżynieria Rolnicza. Nr 2/2013 (143). s. 253-261.
 14. Rochatka T., Badanie termowizyjne mostków ciepla w nadwoziach chłodniczych. Logistyka Nr 6/2011. s. 2499-2508.
 15. Setlak R., Kuś P.: Badania cieplne silnika spalinowego samochodu osobowego w aspekcie zastoso-wania systemu napędowego Mild Hybrid. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Nr 86/2010. s. 219-223.
 16. Szlachta Z.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKIŁ Warszawa 2002.
 17. Wcisło G.: Możliwości zasilania olejem rzepakowym silników wysokoprężnych w pojazdach rolni-czych. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (52)/ 2003. s. 43-49.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu