BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Stoma Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zdybel Beata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Koncepcja CSR w działalności przedsiębiorstw branży TSL w odniesieniu do założeń normy ISO 26000
The concept of CSR in the business of TSL branch in relation to the objectives of ISO 26000
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 105-114, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo transportowe, Przedsiębiorstwo logistyczne, Przedsiębiorstwo spedycyjne, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Ekologia, Jakość usług, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport company, Logistics enterprise, Forwarding firm, Transport-forwarding enterprise, Ecology, Quality of services, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność coraz większej liczby przedsiębiorstw nie skupia się wyłącznie na liczeniu zysku. To także świadomość różnorodnych interesariuszy, biorących udział w działalności organizacji, ale także dbałość o stan środowiska naturalnego w coraz większej mierze powoduje, że firmy chcą aby postrzegano je jako odpowiedzialne, nie stwarzające zagrożenia, ale także jako bezpieczne i przydatne społeczeństwu. Norma ISO 26000 prezentuje założenia, w których CSR może być podstawą zrównoważonego rozwoju, czyli realizując jej zasady może osiągnąć równowagę pomiędzy efektywnością i dochodowością, interesem społecznym oraz wykorzystywaniem środowiska. (abstrakt oryginalny)

The activity of increasing number of enterprises not only focuses on counting profits . It is also the awareness of the various stakeholders involved in the activities of the organization, but also care of the environment, increasingly makes that companies want to be perceived as being responsible, posing no threat, but also as safe and useful to society. ISO 26000 presents the assumptions in which CSR can be the basis for sustainable development; pursuing its principles can achieve a balance between efficiency and profitability, social interest and use of the environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Brdulak H., Polski rynek TSL w 2011 r., LTS, nr 2, "Rzeczpospolita" 2012, nr 9269, s. 24-27.
 2. Chojnacka M., Zagrożenia społecznej odpowiedzialności w architekturze współczesnego otoczenia, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. J. Rossa, M. Chojnacka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 53-54.
 3. Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 158-159.
 4. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalno-ści gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, s. 6-7.
 5. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009, s.15.
 6. Gola A., Economic Aspects of Manufacturing Systems Design, Actual Problems of Economics, No. 6 (156) 2014, pp. 205-212.
 7. Nowicka K., Cloud Computing - Kierunek rozwoju przedsiębiorstw TSL wobec wyzwań CSR, Spo-łeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Sektora TSL W Polsce, Diagnoza i Przyszłe Wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki nr 23, NR 790, 2013, s. 79.
 8. Rabiański R., Biznes odpowiedzialny społecznie. Zagadnienia, korzyści, praktyki, Opracowanie w ramach projektu "Społecznie odpowiedzialny biznes - transfer wiedzy w oparciu o sieć CSR" 2011, s. 10.
 9. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 19.
 10. Skowrońska A., Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego wzorca kwa-lifikacji logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 1, s. 10.
 11. Wehner T., Lorenz C., Gentile G., Corporate Volunteering - Das hohe C der unternehmerischen Verantwortung, w: Potenziale und Herausforderungen, "Zeitschrift für Führung und Organisation" 2008, s. 77.
 12. ISO 26000: 2010. Guidance on Social Responsibility, s. VIII.
 13. Norma PN-ISO 26000:2012.
 14. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR), http://www.mg.gov.pl/node/10892, (dostęp: 4.04.2013).
 15. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Part-nera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 16. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, Oficyna Wy-dawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 565.
 17. http://www.doradztwocsr.pl/pdf/BAROMETR_CSR_2013_Broszura_konferencyjna.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu