BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Dzieniszewski Grzegorz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
Title
Wybrane problemy logistyczne i techniczne utylizacji zużytych pojazdów na przykładzie Województwa Podkarpackiego
Selected problems of logistical and technical disposal of vehicles on the example of the Podkarpacke Province
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 121-128, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Samochody, Rynek samochodowy, Utylizacja odpadów, Logistyka, Recykling
Automobiles, Car market, Waste utilization, Logistics, Recycling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane problemy logistyczne, technologiczne i techniczne procesu recyklingu zużytych pojazdów. Badaniami objęto region woj. Podkarpackiego ze względu na dynamiczną sytuację w zakresie powstawiania i funkcjonowania firm zajmujących się kasacją pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz firm zajmujących się recyklingiem surowców powstałych w procesie demontażu. Analiza uzyskanych danych wskazuje, że jest to nie tylko duży i dynamiczny obszar działalności gospodarczej, ale także poważny odbiorca usług transportowych i logistycznych. Kluczowe znaczenie mają także obwarowania prawne w zakresie ochrony środowiska, które wymuszają specyficzne rozwiązania w zakresie transportu, logistyki i spedycji w procesie kasacji i recyklingu zużytych pojazdów. (abstrakt oryginalny)

The chosen logistics, technological and technical problems of recycling the used vehicles were presented. The research covered Podkarpacke Province due to the dynamic situation in terms of formatting and functioning the companies which are dealing with the cassation of the vehicles withdrawn from use and companies engaged in recycling raw materials produced in the process of dismantling. The analysis of the data indicates that it is not only large and dynamic area of economic activity but also a major recipient of transport and logistics services. Of key importance are also legal fortifications in the field of environmental protection which impose specific sol utions for transport, logistics and freight forwarding in the process of scrapping and recycling used vehicles.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 2. Merkisz-Guranowska A., Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce, Poznań-Radom, 2005.
 3. Oprzędkiewicz J., Stolarski S., Technologia i systemy recyklingu samochodów, Warszawa, 2003.
 4. Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2012
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 r. Nr 214 poz. 1806 2005 r.);
 6. Protokół z kontroli nr 104, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Rzeszów, 2014.
 7. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji sporządzone w firmie Auto Kasacja Recykling za rok 2014.
 8. Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 września 2000 r. w spra-wie samochodów wycofanych z eksploatacji
 9. Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 628
 10. Kolasińska-Morawska K., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, 2011.
 11. Niziński S., Żurek J., Logistyka ogólna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2011.
 12. Nowakowski T., Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław, 2011.
 13. Witkowski J., Bąkowska-Morawska U., Strategie i logistyka w sektorze usług : strategie na rynku TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2011.
 14. Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, 2011.
 15. Brdulak H. (red.), Logistyka przyszłości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu