BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowrońska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Makrologistyka a heterodoksyjne teorie i koncepcje ekonomiczne
Macrologistics and Heterodox Theories and Concepts in Economics
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 3-28, tab., bibliogr. s. 26-28
Keyword
Makrologistyka, Teoria ekonomii, Logistyka
Macrologistics, Economic theory, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest uplasowanie makrologistyki i ukazanie jej roli jako czynnika rozwoju gospodarki w heterodoksyjnych (niekonwencjonalnych, alternatywnych) teoriach i koncepcjach ekonomicznych. Artykuł stanowi kontynuację rozważań i badań autorki, dotyczących roli makrologistyki jako istotnego czynnika rozwoju gospodarki światowej. Zasadniczy cel zostanie osiągnięty przez próbę skorelowania makrologistyki z alternatywnymi teoriami i koncepcjami ekonomicznymi. Ma to służyć budowaniu podwalin teoretycznych, uzasadniających rosnącą rolę logistyki w skali makroekonomicznej. Przy poszukiwaniu korelacji, uwaga autorki zostanie skoncentrowana głównie na: ekonomii ewolucyjnej, ekonomii behawioralnej będącej częścią "ekonomii złożoności" oraz na umiejscowieniu makrologistyki w dorobku szkoły zależności (dependyści), szkoły latynoamerykańskiej, instytucjonalnej ekonomii rozwoju, koncepcji zrównoważonego rozwoju i holistycznym podejściu do rozwoju Horxa. (abstrakt oryginalny)

The basic objective of the paper is to identify and discuss the role of macrologistics as a factor of economic development in heterodox (unconventional, alternative) economic theories and concepts. The paper continues the author s work on the role of macrologistics as a determinant of economic growth. The author intends to achieve this by correlating macrologistics with alternative economic theories and concepts, so as to provide theoretical foundations to explain the ever-growing importance of logistics on a macroeconomic scale. The author focuses mainly on evolutionary and behavioural economic theories, the latter being part of complexity economics. She also attempts to locate macrologistics within the concepts of the Dependency School, the Latin American Structuralist School, institutional theory of development, the concept of sustainable development and Horx's holistic approach towards development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alchian A.A., Demsetz H. 1972 Information Costs and Economic Organisation, "The American Economic Review", No. 5, Vol. 62.
 2. Barberis N., Shleifer A., Vishny R. 1998 A Model of Investor Sentiment, "Journal of Financial Economics", No. 49 (3).
 3. Blaik P. 2008 Światowe mega trendy i przejawy rozwoju usług logistycznych w Europie Zachodniej, [w:] Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, (red.) E. Gołembska, M. Szuster, Poznań.
 4. Borys T. 2005 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Warszawa-Białystok.
 5. Burchard - Dziubińska M. 2005 Przyrodnicze aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Wybrane aspekty równoważenia rozwoju, (red.) M. Czyż, Białystok.
 6. Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" 1993 Warszawa.
 7. Gołembska E. 2004 Logistyka międzynarodowa, Warszawa.
 8. Gołembska E. 2008 Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, [w:] Logistyka międzynarodowa w  gospodarce światowej, (red.) E. Gołembska, M. Szuster, Poznań.
 9. Grunwald A. 2005 Badania dla zrównoważonego rozwoju. Wyzwania dla naukowego doradztwa politycznego, [w:] Zrównoważony rozwój: od naukowego badania do politycznej strategii, red. G. Banse, A. Kiepas, Berlin.
 10. Hayek F.A. 1960 The Constitution of Liberty, London.
 11. Hayek F.A. 1988 The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, Chicago.
 12. Hettne B. 1983 The development of development theory, "Acta Sociologica", No. 3.
 13. Jameson K.J. 2006 Has institutionalism won the development debate?, "Journal of Economic Issues", No. 2, Vol. 40.
 14. Janikowski R. 2006 Zrównoważony rozwój lokalny - teoria i praktyka, Warszawa- Katowice.
 15. Kempa S. 2010 Logistyka - narzędzie kształtowania procesów gospodarczych, Artykuł w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.kdkinfo.com.pl, data wejścia: 02.07.2010].
 16. Kieżuń W. 2004 Skuteczne zarządzanie organizacjami, Warszawa.
 17. Kośmicki E. 1998 Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju jako podstawowe wyzwanie cywilizacyjne, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(13).
 18. Kozak Z. 2001 Ekonomia zacofania i rozwoju, Monografie i Opracowania nr 477, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 19. Krzyżaniak S. 1997 Logistyka w gospodarce narodowej, "Logistyka", nr 4.
 20. Kundera E. 2004 Słownik historii myśli ekonomicznej, Kraków.
 21. Kwaśnicki W. 1996 Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11.
 22. Laffont J.J., Martimort D. 1997 The Firm as a  Multicontract Organisation, "Journal of Economics & Economics Strategy", No. 2, Vol.6.
 23. Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności 2006, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, COM (2006) 336, wersja ostateczna.
 24. Marshall A. 1986 Principles of Econmics, 9th edition, London.
 25. Maślak E. 2000 Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 26. Mazumdar K. 2005 Socio-economic factors determining adult literacy in developing countries, "International Journal of Social Economics", No. 1.
 27. Nelson R.R., Winter S.G. 1986 An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge.
 28. Nordhaus W.D. 1993 Reflections on the economics of climate change, "Journal of Economic Perspectives", No. 7(4).
 29. North - South. A programme for survival 1980, Raport Niezależnej Komisji ds. Rozwoju Międzynarodowego, Warszawa.
 30. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozwoju łańcucha wartości i dostaw w perspektywie europejskiej i światowej 2007 Dziennik Urzędowy UE, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela.
 31. Opinia w sprawie europejskiej polityki w  dziedzinie logistyki, Opinia rozpoznawczą 2007, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny TEN/240, Bruksela.
 32. Our Common Future 1987, World Commission on Environment and Development, University Press, Oxford.
 33. Peach J.T. 2003 Hamiltonian and teleological dynamics a century after Veblen, "Journal of Economic Issues", No. 2, Vol. 37.
 34. Perraton J. 2007 Evaluating Marxian conrtribution to development economics, "The Journal of Economic Methodology", No. 2, Vol. 37.
 35. Piontek F. 2000 Człowiek i jego miejsce w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii", nr 5.
 36. Piontek F. 2003 Globalizacja a rozwój zrównoważony i  trwały, "Problemy Ekologii", nr 1.
 37. Polska 2025 - Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego rozwoju 2000 Rada Ministrów RP - druk sejmowy nr 2133, Warszawa.
 38. Ruttan V.W. 1998 The New growth theory and development economics: A survey, "The Journal of Development Studies", No. 2, Vol. 35.
 39. Rydzkowski W. 1999 Aktualne tendencje w  logistyce europejskiej, "Logistyka", nr 1.
 40. Schwärzler J. 2002 Treatment of Logistics in International Classifications, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Meeting of the Technical Subgroup of the Expert Group on International Economic and Social Classifications, New York.
 41. Skowrońska A. 2007a Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", nr 1.
 42. Skowrońska A. 2007b Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego, "Logistyka", nr  4.
 43. Skowrońska A. 2007c Polityka logistyczna na świecie, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" nr 9.
 44. Skowrońska A. 2010 Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego wzorca kwalifikacji logistycznych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", nr 1.
 45. Skowrońska A. 2009a Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wrocław.
 46. Skowrońska A. 2009b Od nihilistycznego do realistycznego paradygmatu, czyli jak równoważyć rozwój za pomocą logistyki, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", nr 9.
 47. Skowrońska A. 2008 Technologie logistyczne jako przykład technologii środowiskowych na drodze do równoważenia rozwoju, "Logistyka", nr 1.
 48. Skowrońska A. 2006 The logistic environmental imperative as the basis for sustainability of supply chains, "Economics & Management", No. 3.
 49. Skowrońska A. 2011a Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", nr 1.
 50. Skowrońska A. 2011b Makrologistyka a ortodoksyjne teorie i koncepcje ekonomiczne, Optimum. Studia Ekonomiczne".
 51. Street J.H., James D.D. 1982 Institutionalism, structuralism and dependency in Latin America, "Journal of Economic Issues", No. 3, Vol. 16.
 52. Street J.H. 1987 The institutional theory of economic development, "Journal of Economic Issues", No. 4, Vol. 21.
 53. Thaler R.H., Sendhil M. 2001 Behavioral Economics, In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Neil Smelser and Paul Bates Editors, Chicago.
 54. The Lisbon European Council- An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, 2000, DOC/00/7.
 55. Williamson O. 1998 Instytucje ekonomiczne kapitalizmu, Warszawa.
 56. Woźniak M.G. 2005a Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki., [w:] Lad instytucjonalny w gospodarce, (red.) B. Polaszkiewicz, J. Boehlke, Toruń.
 57. Woźniak M.G. 2005b Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, [w:] Nierówności społeczne a  wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, (red.) M.G. Woźniak, część I, Rzeszów.
 58. Wójtowicz A., Pazdan W. 2003 Johannesburg - na żywo i co dalej?, Warszawa.
 59. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej 2001, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela, COM(2001) 264 final.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu