BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Non-traditional Work Engagement - Report from the Author's Research
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 3, s. 127-136, bibliogr. 41 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zatrudnienie, Ruchomy czas pracy
Employment, Flexible working time
Note
summ.
Abstract
When it comes to performance of duties, professional activity in flexible forms of employment, regardless of attachment to an organisation, perceived welfare of an employee, job satisfaction and efficiency of one's own professional activities work engagement plays a vital role. This means that regardless the organization, variability in employment, jobs and posts, an individual employed in flexible forms of employment may experience, precisely as permanent staff and employees employed in traditional forms of employments, all the components of job involvement such as vigour, absorption and dedication. To test this hypothesis the author carried out a survey on a group employees employed in nine flexible forms of employment. This paper presents the most important conclusions of the survey and a theoretical review of the analysed variable. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anczewska, M., Świtaj, P., Roszczyńska, J. (2005). Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologi 14.
 2. Baka, Ł., Cieślak, R. (2010). Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowymi i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego. Studia Psychologiczne, 28.
 3. Bakker, A.B., Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13.
 4. Bakker, A.B., Demerouti, E., Schaufeli, W.B. (2005). The cross-over and work engagement among working couples. Human Relations, 58.
 5. Bakker, A.B., Van Emmerik, H., Euwema, M.C. (2006). Crossover of burnout and engagement in work teams. Work and Occupations, 33.
 6. Bańka, A., Bazińska, R., Wołowska, A. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8.
 7. Deci, E.L., Ryan, R.M. (red.). (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 8. Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., Schaufeli, W.B. (2001). The Job Demands-Resources Model of Burnout. Journal of Applied Psychology, 86.
 9. Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2).
 10. Harter, J.J., Schmidt, F.L., Hayes, T.L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87.
 11. Hobfoll, S.E. (1989). Conservation of resources: A new approach at conceptualizing stress. American Psychologist, 44.
 12. Jaros, R., Zalewska, A. (2008). Jakość życia w zależności od sytuacji na rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Pt 13-go.
 13. Kinnunen, U., Feldt, T., Mäkikangas, A. (2008). Testing the effort-reward imbalance model among Finnish managers: The role of perceived organizational support. Journal of Occupational Health Psychology, 13.
 14. Klonowicz, T. (2001). Stres bezrobocia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii SWPS.
 15. Kowalska, M., Marcinkowska, U., Jośko, J. (2010). Satysfakcja z pracy zawodowej a jakość życia kobiet w wieku 45-60 lat w województwie śląskim. Medycyna Pracy, 61(3).
 16. Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Locke, E.A. (1976). Nature and causes of job satisfaction. W: M.D. Dunette (red.), Handbook of industrial and organizational psychology Chicago: Rand McNally.
 18. Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., Norman S.M. (2007). Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60.
 19. Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J., Avey, J.B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate - employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29.
 20. Maslach, C., Leiter, M.P. (red.). (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 21. Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50.
 22. Newman, D.A., Harrison, D.A. (2008). Been There, Bottled That: Are State and Behavioral.
 23. Ng, T.W., Feldman, D. (2010). The relationship of age with job attitudes: a meta-analysis. Personnel Psychology, 63.
 24. Pines, A.M. (2000). Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement. Raport nr 408. Brighton: Institute for Employment Studies.
 26. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52.
 27. Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 27.
 28. Salanova, M., Agut, S., Peiro, J.M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90.
 29. Schaufeli, W.B., Bakker, A,B. (2003). Work Engagement Utrecht Scale. Preliminary Manual. Ultrecht: Occupational Health Psychology Unit.
 30. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25.
 31. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2008). Editorial. Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29.
 32. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2010). Chapter 2. Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. W: A.B. Bakker, M.P. Leiter (red.), Work engagement: A handbook of essential theory and research New York: Psychology Press.
 33. Schaufeli, W.B., Salanova, M. (2007). Work engagement. An emerging psychological concept and its implications for organizations. Managing Social and Ethical Issues in Organizations, 5.
 34. Schaufeli, W.B., Salanova, M. (2008). Enhancing work engagement through the management of human resources. W: K. Näwall, M. Sverke, J. Hellgren (red.), The individual in the changing working life, Cambridge: Cambridge University Press.
 35. Schaufeli, W.B., Taris, T.W. Bakker, A.B. (2006). Dr Jekyll and Mr Hide: On the differences between work engagement and workaholism. W: R. Burke (red.), Research companion to working time and work addiction Northhampton, UK: Edward Elgar.
 36. Schaufeli, W.B., Taris, T.W., Rhenen, Van W. (2008). Workaholism, Burnout, Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of employee Well-being? Applied Psychology: an international Review, 57.
 37. Shimazu, A., Schaufeli, W.B. (2009). Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese employees. Industrial Health, 47.
 38. Sonnentag, S. (2004). Recovery, work engagement, and proactive behavior: a new look at the interface between nonwork and work. Journal of Applied Psychology, 88.
 39. Szabowska-Walaszczyk, A., Zawadzka, A. M., Wojtaś, M. (2011). Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera, Psychologia Jakości Życia, 10(1).
 40. Van Beek, I., Taris, T., Schaufeli, W.B. (2011). Workaholic and work engaged employees: Dead ringers or world apart? Journal of Occupational Health Psychology, 16.
 41. Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E., Schaufeli, W.B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu