BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juściński Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Energetyka odnawialna na przykładzie małych elektrowni wiatrowych
Renewable energy industry on the example of small wind farms
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 171-180, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Elektrownie wiatrowe, Energia wiatru, Alternatywne źródła energii, Koszty wytwarzania energii, Infrastruktura elektroenergetyczna, Ochrona środowiska
Windfarms, Wind energy, Alternative energy sources, Costs of energy production, Electricity infrastructure, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono krajowy rynek energetyki wiatrowej w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Scharakteryzowano możliwości rozwoju rynku w odniesieniu do prowadzonych prac legislacyjnych. Przedstawiono założenia tzw. ustawy krajobrazowej i ustawy odległościowej, czyli projektów dążących do wzmocnienia ochrony krajobrazu oraz zmiany prawa budowlanego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zaprezentowano zagadnienia bud owy małych elektrowni wiatrowych na potrzeby gospodarstw domowych. Scharakteryzowano wykorzystania instalacji i elementy niezbędnej infrastruktury technicznej w układach funkcjonujących samodzielnie i podłączonych do sieci elektroenergetycznych. Przedstawiono zagadnienia organizacyjne przy budowie małych instalacji wiatrowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Omówiono cztery koncepcje wykorzystania energii z małych elektrowni wiatrowych zasilających gospodarstwa domowe. Przedstawiono składnik i oraz strukturę kosztów przy tego typu inwestycji. (abstrakt oryginalny)

The domestic market of wind energy industry in the aspect of current legal regulations has been presented. The author characterised the possibilities of the market development in relation to the carried out legislative activities. The article presents the premises of the so-called landscape act and distance act, i.e. projects aimed at improving the landscape protection and making changes to the building code in the field of wind farm locations. The issues of building small wind farms for the needs of households have been presented. The author characterized the usage of installations and elements of critical technical infrastructure in the independently operating systems that are connected to the electrical grids. The organisational premises resulting from the legal regulations in force that regard the building small wind installations have been presented. The article contains the analysis of four concepts of utilizing energy produced in small wind farms that supply households with electricity. The elements and structure of costs connected with such investments have been presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Boczar T. Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania, SIMP Agenda Wydawnicza, 2008.
 2. Boczar T. Wykorzystanie energii wiatru, Wyd. PAK, 2010.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowa-nia stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz. U. L 140/16 z 5.6.2009.
 4. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektyw-ności energetycznej, Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012;
 5. Kazanowska-Charytanowicz A. (2010): Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej z odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Autobusy 11, 159-167.
 6. Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych - Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Nr ewid. 131/2014/P/13/189/LWR, www.nik.gov.pl
 7. Lewandowski W. M. Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wyd. Naukowo-Techniczne, War-szawa 2007.
 8. Lubośny Z. Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Wyd. Naukowo-Techniczne 2010.
 9. Napieraj K. Proces inwestycyjny w energetyce wiatrowej, Logistyka , 6, 4347-4359, 2011.
 10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 89 poz. 414, 1994.
 11. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do Uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dn. 10.11.2009.
 12. Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 27.03.2006.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-nowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. Nr 93, poz. 623, 2007.
 14. Raport Energetyka Wiatrowa w Polsce, TPA Horwath, listopad 2013.
 15. Raport Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 16. Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lipiec 2013.
 17. Statystyka elektroenergetyki polskiej 2013, Agencja Rynku Energii S.A., 2013.
 18. Tytko R. Odnawialne źródła energii , Wyd. OWG, Warszawa 2009.
 19. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 478
 20. Wasąg Z., Sawa M. Elektrownie wiatrowe jako formę zwiększenia dochodów gospodarstwa. Inży-nieria Rolnicza. Nr 4 (139),s. 439-447, 2012.
 21. Wolańczyk F. Elektrownie wiatrowe, KABE, 2009
 22. Zwolińska-Mańczak A., Tarka M., Inerowicz W.: Prawne wymogi budowy przydomowej elektrowni wiatrowej, Czysta Energia, 2(126), 2012.
 23. http://www.iea.org/
 24. http://www.elektrownie-wiatrowe.pl/
 25. http://www.pois.gov.pl/
 26. http://www.polishwindenergy.com/
 27. http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu