BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juściński Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sawicka Paulina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Demonopolizacja krajowego rynku usług pocztowych
Demonopolisation of the domestic market of postal services
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 181-190, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Poczta, Usługi pocztowe, Rynek usług pocztowych, Przesyłki ekspresowe, Rynek usług kurierskich, Rynki monopolistyczne, Demonopolizacja gospodarki
State post, Postal services, Postal services market, Express delivery, Courier services market, Monopolistic markets, Demonopolization of economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono usługi pocztowe w aspekcie problemów, które wynikały z ich długookresowego funkcjonowania w warunkach monopolu państwowego. Zaprezentowano główne kierunki przekształceń na rynku pocztowym. Opisano założenia demonopolizacji zgodnej z wytycznymi w aktach prawnych Parlamentu Europejskiego. Scharakteryzowano polski rynek usług pocztowych na przestrzeni dwóch dekad: strukturę organizacyjno-prawną podmiotów świadczących usługi pocztowe oraz zmiany wielkości zatrudnienia w sektorze pocztowym. Omówiono strukturę i rozmieszczenie placówek pocztowych Poczty Polskiej S.A. oraz firm kurierskich na terenie kraju przed 2013 r. oraz po wprowadzeniu pełnej demonopolizacji w zakresie usług pocztowych. Scharakteryzowano wymagania ustawowe względem operatora wyznacz onego i stopień ich spełnienia przez Pocztę Polską S.A. Opisano działania operatorów niepublicznych w zakresie zmian strategii i infrastruktury, podjęte w aspekcie przygotowań do przejęcia roli operatora wyznaczonego. (abstrakt oryginalny)

The article presents postal services in the aspect of problems that emerged as a result of the long-lasting activity under conditions of the state monopoly. The main transformation directions of the postal market have been presented. The author described the premises of the demonopolisation process which are in accordance with the guidelines of the legal records of the European Parliament. The last twenty years of functioning of the Polish market of postal services have been analysed , including the following areas: legal and organisational structure of entities that provide postal services as well as the changes in the employment rate in the postal sector. The structure and location of post offices of the Poczta Polska S.A. ( Polish Post) and courier companies in the territory of Poland before 2013 and after the implementation of full demonopolisation in the field of postal services. The legal requirements in respect to the appointed operator and their fulfilment level by the Poczta Polska S.A. have been characterised. The article describes the activities of non-public operators in the field of changes in strategy and infrastructure that have been carried out in the aspect of making preparations to taking over the role of the ap pointed operator. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Buko J. Powszechne usługi pocztowe w Polsce, stan obecny i koncepcja zmian, Wyd. Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 2. Czaplewski R. Regulowanie rynków pocztowych - stosowane rozwiązania i propozycje zmian, Ze-szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne problemy łączności, 7, 2005.
 3. Czaplewski R, Flaga-Gieruszyńska K. (red.) Rynek usług pocztowych, Oficyna Wolters Kluwer, War-szawa 2008.
 4. Drab-Kurowska A. Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, Wyd. Poczta Polska, Informacja Pocztowa, 5, Warszawa 2007.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocz-towych Wspólnoty. Dziennik Urzędowy UE L 052, z dn. 27/02/2008 P. 0003-0020, http://eur-lex.eu-ropa.eu.
 6. Jurczak M. Żółty listonosz, Logistyka a Jakość, 3, 14-16, 2007.
 7. Jurczak M. Ze skrzynką do Europy, Logistyka a Jakość, 3, 18-20, 2007.
 8. Kawa A. Kurierem czy brokerem?, Logistyka a Jakość, 6, 54-55, 2014.
 9. Libiszewska M.: E-commerce rozruszał logistykę, Logistyka a Jakość, 1, 32-34, 2015.
 10. Matusiak M. Liberalizacja na rynku pocztowym, zagrożenia, szanse, perspektywy, Logistyka a Ja-kość, 3, 6-13, 2007.
 11. Panasiuk A. Usługi pocztowe: rynek i marketing, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 12. Pograniczny K. Gwarancja doręczenia, Logistyka a Jakość, 3, 22-25, 2007.
 13. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za rok 2013, Warszawa maj 2014, Urząd Komunikacji Elektronicznej, http://www.uke.gov.pl.
 14. Restrukturyzacja rynku pocztowego w świetle integracji Polski z Unią Europejską, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, 478, Szczecin 2003.
 15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, Dz. U. 2013 r. poz. 545.
 16. Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r., Dz. U. 2008 r. nr 189, poz. 1159.
 17. Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r., Dz. U. 2012 r. poz. 1529.
 18. Wolska G. Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, (653) 579, Szczecin 2005.
 19. Wolska G. Kierunki rozwiązań regulacyjnych europejskiego rynku usług pocztowych, Wyd. Poczta Polska, Informacja Pocztowa, 5, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu