BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Botwińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Słoma Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tucki Karol (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena niezawodności silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego nieprzetworzonym olejem rzepakowym metodą FTA
Evaluation of depend ability of diesel engine powered with unprocessed rapeseed oil using method of FTA
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 191-198, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Silniki, Paliwa alternatywne, Olej rzepakowy, Awaryjność, Biopaliwa, Symulacja
Engines, Alternative fuels, Canola oil, Failure rate, Biofuels, Simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono ocenę uszkadzalności silnika ciągnika rolniczego zasilanego nieprzetworzonym olejem napędowym metodą drzewa niezdatności (FTA). Celem badan było wskazanie przyczyny lub kombinacji przyczyn mogących prowadzić do uszkodzenia silnika (zdarzenia szczytowego) oraz ocena prawdopodobieństwa zajścia tego zdarzenia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że na zajście zdarzenia szczytowego bardzo duży wpływ ma uszkodzenie wtryskiwacza, który w tym systemie stanowi słabe ogniwo i jest to problem do rozwiązania w pierwszej kolejności. Podjęcie takich działań wpłynie pozytywnie na sprawność łańcucha logistycznego w systemach transportowych, w których wdraża się alternatywne paliwa.(abstrakt oryginalny)

An assessment dependability of diesel engine of agricultural tractor fueled with unprocessed rapeseed oil using method of Fault Tree Analysis - FTA was carried out. The aim of the research was to identify the reason or combination of reasons that could lea d to engine damage (top event) and to assess the probability of occurrence of this event. The analysis shows that the top event is very strongly influenced by the failure of the injector, which in this system is a weak link and it is a problem which should be solved in the first place. Adoption of such actions will positively affect the efficiency of the logistics chain in transport systems, in which are implemented alternative fuels.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartczak M.: Analiza ryzyka układu pracy przekaźnika impulsowego z wykorzystaniem metody FTA. Logistyka. Nr 3/2014. s.367-374.
 2. Cieślikowski B., Ślipek Z.: Zmienność cech oleju rzepakowego w warunkach przechowywania. In-żynieria Rolnicza. Nr 13 (88)/2006. s. 61-68.
 3. Dzieniszewski G.: Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samo-czynnym. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (108)/2008. s. 39-45.
 4. General Motors Service. Bulletin No.376303,February 1994.
 5. Klimkiewicz M., Mruk R., Słoma J., Wojdalski J., Jobbágy J., Simoník J., Varga R.: Ocena uszka-dzalności jednostki napędowej ciągnika rolniczego zasilanego olejem rzepakowym metodą drzewa zdarzeń - ETA. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143)/2013. s.
 6. Krupa M., Guzowski S.: Możliwości zastosowania zbiorów rozmytych do oceny niezawodności ele-mentów pojazdów szynowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Politechnika Warszawska. z. 2/61/2006. s. 45-52.
 7. Osiak J., Klimkiewicz M., Mruk R., Roszkowski H., Słoma J., Wojdalski J.: Wpływ parametrów wytłaczania na zimno oleju rzepakowego w prasie ślimakowej na wybrane właściwości fizyko-che-miczne produktu jako paliwa silnikowego. Inżynieria Rolnicza. Nr 2/2013 (143). s. 253-261.
 8. Papadopoulos Y.: Model-based system monitoring and diagnosis of failures using statecharts and fault trees. Reliability Engineering and System Safety 8/ 2003. s. 325-341.
 9. Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy (1). Bezpieczeństwo Pracy. 4/2002 s. 3-6.
 10. PN-IEC 1025 1994: Analiza drzewa niezdatności (FTA). Polski Komitet Normalizacyjny.
 11. PN-IEC 300-3-1:1994: Zarządzanie niezawodnością (Przewodnik zastosowań) Techniki analizy nie-zawodności - przewodnik metodologiczny.
 12. Remmele, E. -Thuneke, K.: Pre-Standard Din V 51605 for Rapeseed oil fuel. 15th European Biomass Conference & Exhibition, Berlin, 7-11 May 2007. s. 2612-2613.
 13. Smalko Z.: Analiza drzew niezdatności, zagrożeń i zabezpieczeń w Metody sieciowe w inżynierii niezawodności, XXVII Zimowa Szkoła Niezawodności, T.l, Szczyrk 1999. s. 109-132.
 14. Szlachta Z.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKIŁ Warszawa 2002.
 15. Wcisło G.: Możliwości zasilania olejem rzepakowym silników wysokoprężnych w pojazdach rolni-czych. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (52)/ 2003. s. 43-49.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu