BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knaga Jarosław (Agricultural University of Cracow), Nęcka Krzysztof (Agricultural University of Cracow)
Title
Analysis of solar energy systems for the implementation of photovoltaic stations for drinking water intake
Analiza energii słonecznej na potrzeby implementacji systemów fotowoltaicznych dla stacji ujęcia wody pitnej
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 199-206, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Woda, Wodociągi, Sieć wodociągowa, Alternatywne źródła energii, Energia słoneczna, Inwestycje gminne
Water, Waterworks, Water supply network, Alternative energy sources, Solar energy, District investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z zadań gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, z których głównym jest zaopatrzenie ich w wodę pitną. Wykonanie tego zadania wymaga realizacji złożonego procesu logistycznego związanego z pozyskaniem wody, jej uzdatnianiem i dystrybucją. W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości pokrycia zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną do zasilania gminnego ujęcia wody pitnej przy wykorzystaniu elektrowni fotowoltaicznej. Do optymalizacji parametrów jej pracy wykorzystano wyniki analiz warunków solarnych w miejscu lokalizacji stacji, przy uwzględnieniu rocznych badań eksploatacyjnych w zakresie potrzeb energetycznych obiektu.(abstrakt oryginalny)

One of the tasks of the municipality is to meet the basic needs of residents, the main one is to provide them with drinking water. Performing this task requires the implementation of complex logistics associated with obtaining water, its treatment and distribution. The paper presents the results of analyzes concerning the possibility of covering the demand for power and electri city for a municipal drinking water intake using a photovoltaic power plant. The results of analyzes of solar conditions at the location of the station were used to optimize the parameters of its operations, taking into account the annual operational resea rch in the field of the facility energy needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Agencja Rynku energii. Sytuacja w Elektroenergetyce. 2013.
 2. Klugman-Radziemska E. Fotowoltaika w teorii i praktyce. BTC -Korporacja Paweł Zbysiński, ISBN 9788360233580, 2010.
 3. Knaga J. Modelowanie transferu energii elektrycznej i ciepła w małych autonomicznych instalacjach solarnych. Inżynieria Rolnicza (144), Kraków. 2013.
 4. Pstraś L. Analiza rentowności domowej instalacji fotowoltaicznej w systemie gwarantowanych taryf stałych. Energia Gigawat. nr 8-9. 2013.
 5. Pstraś L. Metodyka analizy rentowności inwestycji fotowoltaicznych. Rynek Energii, nr 1. s. 129-139. 2014.
 6. Radziemska, E. The Effect of Temperature on the Power Drop in Crystalline Solar Cells. Renewable Energy, 28/1, 1. 2002.
 7. Rosillo F.G.; Garcia M. C. A. On the modeling of a maximum power point traction system. Proc. 16 th "European PV Solar Energy Conference" Glasgow, 2512-2514. 2000.
 8. Rosołek K., Bolesta J., Wiśniewski G. Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Greenpeace Polska, Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla prosumentów według rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
 9. Tian, H.; Mancilla-David, F.; Ellis, K.; Muljadi, E.; Jenkins, P. A cell-to-module-to-array detailed model for photovoltaic panels. Solar Energy, 86, 2695-2706. 2012.
 10. Tsai, H. F.; Tsai, H. L. Implementation and verification of integrated thermal and electrical models for commercial PV modules. Solar Energy, 86, 654-665. 2012.
 11. Urząd Regulacji Energetyki. www.ure.gov.pl/download/1/7489/daneOZEmocwww.pdf
 12. Wawikow, W.C.; Galkin G.N.; Magowiecka W.M. Zjawiska fotoelektryczne i optyczne w półprze-wodnikach. Akademia Nauk Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. 1959.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu