BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Charymska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zabytki i dzieła sztuki, jako przedmioty ochrony
Monuments and works of Art as Objects of Protection
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 31-46, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ochrona zabytków, Odpowiedzialność, Prawo, Zabytki
Conservation, Responsibility, Law, Monuments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcje ochrony zabytków i dzieł sztuki w minionych wiekach po czasy współczesne. Poprzez analizę aktów normatywnych i literatury ukazuje nie tylko definicję zabytków i dzieł sztuki, ale również kryteria stanowiące o ich wartości, a tym samym świadczące o ich roli i znaczeniu w kreowaniu dziedzictwa kulturalnego narodu. Porusza także kwestie obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w kreowaniu ochrony zabytków, wypływających zarówno z ogólnopaństwowych programów politycznych oraz ustawodawstwa międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concepts of protection of monuments and works of art in past centuries to modern times. Through the analysis of normative acts and literature article it shows not only the definition of monuments and works of art, but also the criteria for providing for their value. And thus demonstrating their role and importance in the creation of the cultural heritage of the nation. Also raises issues of duties and responsibilities of the various actors in creating the protection of monuments flowing both the general national political agendas and international legislation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, Dz. U. 1918, Nr 16, poz. 36.
 2. Gerecka-Żołyńska Anna. 2006. Ochrona zabytków w Polsce. Zbiór podstawowych aktów prawnych z krótkim komentarzem. Poznań: OBRSW.
 3. Jagielska-Budruk Alicja. 2011. Zabytek ruchomy. Warszawa: Lex.
 4. Leszczyński Grzegorz. 2001. Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju. W Rola i zadania Sił Zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Warszawa: DWP.
 5. Nahlik Stanisław Edward. 1958. Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej. Wrocław-Kraków: Ossolineum.
 6. Przyborowska-Klimczak Anna. 2011. Rozwój dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: UMCS.
 7. Rouba Malwina. 2013. Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej. Ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i naturalnego, Toruń: Adam Marszałek.
 8. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1928 r., o opiece nad zabytkami, Dz. U. 1928, Nr 76, poz. 675 i 676.
 9. Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 r., o opiece nad zabytkami, Dz. U. 1928, Nr 29, poz. 265.
 10. Rymaszewski Bohdan. 2005. Polska ochrona zabytków. Warszawa: Scholar.
 11. Słownik języka polskiego PWN. 1996.Warszawa: PWN.
 12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568.
 13. Wielka Encyklopedia PWN Tom 30. 2005. Warszawa: PWN.
 14. Zeidler Krzysztof. 2011. Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. Warszawa: LEX.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu