BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczny Ryszard (Uniwe rsytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Fedko Monika (Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach)
Title
Monitorowanie zasobów biomasy
Biomass resource monitoring
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 207-214, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Biomasa, Logistyka, Gospodarka zasobami, Paliwa alternatywne
Biomass, Logistics, Store management, Alternative fuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarto metodę matematycznego monitorowania zasobów biomasy słomy z upraw zbóż na cele energetyczne. Opracowanie stanowi podstawę jednego z modeli do wyznaczania zasobów biomasy słomy z areałów zbóż gmin Wielkopolski (Budzyń, Kaźmierz, Kostrzyn Wielkopolski), zrealizowanego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Poznaniu, w ramach harmonogramu Działania 3.1 Programu Wieloletniego na lata 2011-2015. Zakłada się, że zaprezentowany sposób obliczeniowy do monitorowania zasobów dostępnej biomasy roślin z upraw zbóż na cele energetyczne będzie przykładowym wzorcem do zastosowania na terenach gmin Polski użytkowanych rolniczo i znacząco przy- czyni się do rozwoju wytwarzania odnawialnych źródeł energii z biomasy roślin. (abstrakt oryginalny)

The article provides a mathematical method for monitoring the straw biomass from cereal crops for the energy use. Elaboration is the basis for one of the models for determination of the biomass resource of straw from cereal areas of the Wielkopolska Province municipalities (Budzyń, Kaźmierz, Kostrzyn Wielkopolski) realized at the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Poznan branch, in the framework of the timetable for Action 3.1 of the Multiannual Programme for the period 2011-2015. It is assumed that the presented calculating method for monitoring the available biomass resour ces from the cereal areas for energy purposes will be the sample pattern for the use in Polish agricultural municipalities and significantly contribute to the development of the renewable energy from plant biomass.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Dokument Referencyjny 2007. Najlepsze dostępne techniki dla intensywnego chowu drobiu i świń. Biuro koordynacyjne centrum doskonałości TRAGEN i sieci naukowej AGRORISKS. Instytut Bu-downictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Oddział Poznań, 341 str., ISBN 978-8-389801-93-7
 2. Fiedorowicz G., 2007. Technika w chowie bydła z podstawowymi elementami zootechniki. Mono-grafia. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, 290 str., ISBN 978-8-389806-18-5
 3. Gradziuk P., Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B., 2003. Biopaliwa. Red. Piotr Gradziuk. Wyd. "Wieś Jutra" Sp. z o. o., Warszawa, 160 str., ISBN 83-88-368-10-9
 4. Grzybek A. (red.), 2012. Słoma - wykorzystanie w energetyce cieplnej. Inżynieria w rolnictwie. Mo-nografie nr 7. Wyd. ITP Falenty, 208 str., ISBN 978-83-62416-48-6
 5. Harsim A., 1994. Relacja miedzy plonem słomy i ziarna u zbóż. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 104, s. 56
 6. Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii 2008. Projekt rea-lizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa. Umowa nr Z/2.08/II/2.6/12/06/U/20/06. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział In-żynierii Lądowej i Środowiska, Zielona Góra
 7. Janowicz L., Kunikowski G., 2008. Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS). Inżynieria Rolnicza, nr 4(102), s. 329-335
 8. Kazimierczak J., Wietecha J., Ciechańska D., Bloda A., Antczak T., 2014. Nanowłókna celulozowe wytwarzane z biomasy roślinnej. Chemik, tom 68, nr 9, s. 755-760
 9. Klugmann-Radziemska E., 2013. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Poli-techniki Gdańskiej, Gdańsk, 100 str.
 10. Konieczny R., 2013. Model komputerowy do monitorowania zasobności terenów wiejskich w bio-masę. Na podstawie danych podstawowych (areału zbóż, plonu ziarna, liczby zwierząt gospodar-skich, wielkości DJP, powierzchni lasu, objętości drewna, areału roślin energetycznych). Opra-cowanie ITP, Poznań
 11. Konieczny R., Łaska B., 2014. The production capacity of renewable energy from available biomass including available technologies. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 59(3), p. 119-124
 12. Kotowski W., 2006. Utylizacja i gospodarka odpadami. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom, 228 str., ISBN 83-88587-35-8
 13. Lewandowski W.M., Ryms M., 2013. Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. WNT, Warszawa, 528 str., ISBN 978-83-63623-73-9
 14. Niedziółka I., Zuchniarz A., 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, tom 8A, s. 232-237
 15. Program Wieloletni 2011-2015. Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rol-nictwa i obszarów wiejskich. Priorytet 3. Działanie 3.1: Monitoring i kompleksowa ocena zasobu odnawialnych źródeł energii na potrzeby planowania, rozwoju i lokalizacji instalacji agrotechnicz-nych. Umowa nr GZ-MW-0661-1/2011-2015 zawarta pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach
 16. Pudełko R., 2013. Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 39, 154 str., ISBN 978-83-7562-135-8
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Eu-ropejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. 2005, nr 17, poz. 142
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu