BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosno Łukasz (Politechnika Świętokrzyska), Świt Grzegorz (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Wybrane problemy logistyczno-techniczne w budowie mostów gruntowo-powłokowych pokazane na przykładzie budowy mostu na rzece łódka
Chosen logistical-technical is sues of steel shell and soil bridge construction, illustrated with construction of bridge on the river Łódka
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 215-220, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Budownictwo drogowo-mostowe, Logistyka, Inżynieria ruchu drogowego, Usługi projektowo-inżynieryjne, Technika
Road-bridge construction, Logistics, Traffic engineering, Design and engineering services, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykonawstwo obiektów inżynierskich jest dużym wyzwaniem logistyczno-technicznym. Budowane obiekty muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w dokumentacji, a ich wykonanie mieścić się w ramach czasowych określonych przez harmonogram. Konstrukcje gruntowo-powłokowe są stosowane, gdy nie ma możliwości zamknięcia ruchu lub istnieje konieczność szybkiego ukończenia budowy. Wykorzystywane są do budowy mostów, tuneli, przejść dla zwierząt, przepustów. Mnogość ich zastosowań powoduje, że w wykonawstwie napotyka się na szereg problemów. W artykule przedstawiono sposób wykonania konstrukcji gruntowo - powłokowej oraz problemy logistyczno - techniczne, występujące podczas budowy. (abstrakt oryginalny)

Execution of engineering structures is a significant logistical-technical challenge. The objects have to fulfil quality requirements inc luded in the documentation and their construction has to be contained in timeframe defined by the schedule. Steel shell and soil structures are used when there is no possibility of a road closure or there is a necessity of a rapid completion of constructi on. They are used for construction of bridges, tunnels, crossing places for animals, culverts. Multiplicity of applications makes execution encounter a number of problems. This paper introduces the method of execution of the steel shell and soil structure and logistical - technical issues that occured during the construction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
  2. Czajkowska A., Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością do analizy procesu logistycznego w wy-branym przedsiębiorstwie. Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki. T.2. Metody i na-rzędzia zarządzania a logistyka w przykładach. Monografia. Redakcja naukowa Marta Kadłubek. Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
  3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zalecenia projektowe i technologiczne dla podat-nych konstrukcji inżynierskich z blach falistych, Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Generalnego Dyrek-tora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18 marca 2004r, Żmigród 2004.
  4. Janusz L., Madaj A., Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo, Wydaw-nictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
  5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Projekt budowlano-wykonawczy "Przebudowa drogi krajowej Nr 71 ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim, odcinek od km 31+988,00 do 33+418,70, 2007.
  6. Machelski Cz., Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych, Dolnośląskie Wy-dawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008
  7. Kosno Ł., Świt G., Behaviour analysis of steel-shell-and-soil corrugated structure in the construction phase illustrated with SuperCor SC-57S, 24th International Conference on metallurgy and materials METAL 2015, Brno 2015.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu