BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiszka Krystian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Bezpieczeństwo zapisane w słowach opowieści
Security written in Words of a Novel
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 72-88, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Kultura, Tożsamość
Security, Culture, Identity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozważania o wielości wymiarów bezpieczeństwa niebyły by pełne, bez odwołania do płaszczyzny kulturowej. Opowieści, mity, baśnie zawierają społecznie akceptowalne wzorce zachowań, czy interpretacji otaczającej rzeczywistości, towarzysząc jednostkom i społeczeństwom w momentach ich przeobrażeń. Oswajają jej złożoność, dając możliwość adaptacji do nowych wyzwań, bądź przekształcenia w oparciu o wypracowane przez wieki wzorce. Być może analiza dawnych doświadczeń i wniosków, właśnie w czasach postępu technicznego i globalizacji, pozwoli nam zbudować bezpieczeństwo, którego szukamy. (abstrakt oryginalny)

The reflections on the size of the security dimension would not be complete without reference to the cultural level. Stories, myths, fairy tales, including socially acceptable patterns of behavior and interpretations of the surrounding reality, accompanying individuals and societies in moments of transformation. They tame its complexity, giving the ability to adapt to new challenges or transformation based on patterns developed over the centuries. Perhaps the analysis of the past experiences and lessons, just in the times of technological progress and globalization, will enable us to build the security they seek. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bettelheim Bruno. 1996. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 2. Czaja Jan. 2008. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 3. Edda poetycka. przeł. Apolonia Załuska-Stromberg. 1986. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Filipowicz Stanisław. 2007. Historia myśli polityczno-prawnej. Gdańsk: Arche.
 5. Filipowicz Stanisław. 1988. Mit i spektakl władzy. Warszawa: PWN.
 6. Raczkowski Konrad, Żukowska Katarzyna, Żuber Marian. 2013. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin S.A.
 7. Kubiak Mariusz. 2012. Kulturowe uwarunkowania obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo UPH.
 8. Maciszewski Rafał. 1998. Mity skandynawskie. Warszawa: DIG.
 9. Drozdowicz Zbigniew. 1997. Mity. Historia i struktura mistyfikacji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 10. Piekarczyk Stanisław. 1979. Mitologia germańska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 11. Piekarczyk Stanisław. 1987. W średniowiecznej rzeczywistości. Warszawa: Iskry.
 12. Pokruszyński Witold. 2010. Teoretyczne Aspekty Bezpieczeństwa. Podręcznik Akademicki. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 13. Rechlewicz Wojciech. 2012. Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii i filozofii polityki. Warszawa: Difin SA.
 14. Szymonik Andrzej. 2011. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa: Difin SA.
 15. Topolewski Stanisław, Żarkowski Paweł (red.). 2014. Współczesne bezpieczeństwo kulturowe. Warszawa-Siedlce: Wydawnictwo UPH.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu